Статут на местните организации

Viber

РЕШЕНИЕ

на Националния съвет на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“

относно организацията и дейността на местните организации

(прието на 10 май 2017г., потв. Решение от 8 юни 2017г., изм. Решение от 28 октомври 2017г.)

Въз основа на чл. 10, т. 1, 2 и 4, вр. с чл. 11, т. 1 и 3, вр. чл. 13 от Устава, Националният съвет на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, наричана по-долу за краткост Движението, реши:

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Местна организация на Движението се създава по инициатива на не по-малко от 7 членове на територията на една община, с изключение на общините с районно деление.

(2) В общините с районно деление, местни организации се учредяват по инициатива на не по-малко от 7 членове за всеки район.

(3) Районните местни организации, в градовете с районно деление имат статута на общински.

(4) По предложение на Изпълнителния съвет, Националният съвет може да окрупнява районни местни организации или да разделя вече окрупнени местни организации.

Чл.2. Всеки член на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ може да членува в местна организация по свой избор.

Чл. 3. Местните организации на Движението осъществяват следните основни функции:

 1. осъществяват общите инициативи и дейностите на Движението на територията на съответната община, съобразно решенията приети от националните органи;
 2. формират и осъществяват местни инициативи, които са в синхрон с политиките на Движението;
 3. формират позиции и ги предлагат на националните органи по въпроси от национално значение;
 4. правят предложения за кандидати за органи на местно самоуправление и местна администрация в съответната община, които се одобряват от Националния съвет на Движението, по ред определен от Националния съвет;
 5. организират и провеждат предизборни дейности в съответната община по време на предизборни кампании;
 6. привличат нови членове и граждански активисти на Движението;
 7. осъществяват други дейности, възложени от националните органи.

Чл. 4. Дейността на местната организация се осъществява при форми на участие на всички нейни членове, в съответствие с решенията на нейните органи. В дейностите на местната организация могат да участват и регистрираните граждански активисти, в съответствие с определените от Националния съвет условия и ред на ангажиране като граждански активист на Движението.

 1. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 5. Органи на управление на местната организация са:

 1. Общото събрание на всички членове;
 2. Председател и Изпълнителен съвет на местната организация.

Общо събрание

Чл. 6. (1) Общото събрание на местната организация:

 1. се провежда не по-рядко от веднъж годишно;
 2. се състои от всички членове на Движението от съответната местна организация;
 3. се свиква по решение на Председателя на местната организация или на Изпълнителния съвет на Движението. Поканата за свикване на Общо събрание се обявява на сайта на Движението не по-късно от един месец преди провеждането му и включва: дата, място, начален час и предложение за дневен ред. Решения относно предсрочно прекратяване на мандата на Председателя на местната организация могат да се вземат единствено при условие, че са били изрично включени в поканата за свикване на Общо събрание;
 4. може да заседава и да приема решения, ако участват повече от половината членове на местната организация. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от участвалите в гласуването. При липса на кворум заседанието се провежда един час след първоначално определения начален час и то е законно, независимо от броя на участващите в него членове на местната организация;
 5. заседанията на общото събрание се председателстват от председателя на местната организация, а ако той отсъства от друг член на местната организация, избран от общото й събрание.

(2) Общото събрание:

 1. обсъжда дейността на местната организация през изминалия период и приема основни насоки и решения за дейността на организацията до следващото Общо събрание;
 2. избира и освобождава председател и изпълнителен съвет на местната организация;
 3. формира общите политически позиции на Движението по въпроси от местно значение;
 4. формира общите позиции на местната организация по въпросите на вътрешните отношения в Движението;
 5. изпълнява други функции, определени от ръководните органи на Движението;
 6. приема годишна финансова рамка на местната организация по правила, приети от Националния съвет;
 7. приема отчета на изпълнението на бюджета на местната oрганизация;
 8. предлага на националния съвет кандидати за органи на местното самоуправление и местна администрация;
 9. приема насоки за дейността на местната организация за период от една година.

(3) (Нова, Решение на НС от 28.102017г.) Член на местната организация не може да гласува за член на органите по чл. 5, т. 2 и чл. 13 или за кандидат за изборна длъжност, който е свързано с него лице – съпруг, роднина по права линия без ограничение и за роднина по съребрена линия.

Председател и изпълнителен съвет на местната организация

Чл. 7. (1) Председателят на местната организация се избира от Общото събрание на местната организация за срок от 2 години с право на преизбиране.

(2) Председателят на местната организация:

 1. ръководи текущата дейност на местната организация, в съответствие с решенията на Общото събрание, Изпълнителния съвет на местната организация и решенията на националните органи;
 2. представлява местната организация в официални отношения в рамките на съответната община и във вътрешните отношения на Движението.

(3) Председателят на местната организация съгласува действията си с Изпълнителния съвет и е подпомаган в осъществяването на правомощията си от членовете на Изпълнителния съвет.

(4) Председателят е член на Изпълнителния съвет на местната организация по право.

(5) Председателят е длъжен да провери редовността на всяко подадено заявление за членство в местната организация и да впише заявителя в Регистъра на членовете на местната организация, ако това лице е член на Движението.

(6) Председателят на местната организация и други упълномощени от него членове осъществяват публичната комуникация на Движението в съответната община, при условия и ред, определени от националните органи.

Чл. 8. (1) Изпълнителният съвет на местната организация състои от не по-малко от 3 и не повече от 7 членове на местната организация избрани от Общото събрание на местната организация.

(2) (Нова, Решение на НС от 28.102017г.) Членове на изпълнителния съвет на местната организация да не могат да бъдат свързани лица, които са съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до трета степен включително.

(3) (изм., Решение на НС от 28.102017г.) Изпълнителният съвет:

 1. взема решения относно позициите, инициативите и дейностите на местната организация в съответствие с решенията на Общото събрание и на националните органи на Движението;
 2. подпомага председателя при осъществяване на неговите правомощия и при изпълнение на решенията на Общото събрание на местната организация и на националните органи на Движението;
 3. изпълнява бюджета на местна организаци и изготвя годишен финансов отчет, който представя на Общото събрание за одобрение;
 4. управлява имуществото на Движението, предоставено на местната организация съобразно финансови правила, приети от Националния съвет.

(4) (изм., Решение на НС от 28.102017г.) Публичните позиции на местната организация се изпращат до Изпълнителния съвет на Движението за съгласуване, което се извършва в рамките на 24 часа. Ако в този срок няма отговор на Изпълнителния съвет на Движението, позицията се счита за одобрена с  мълчаливо съгласие.

(5) (изм., Решение на НС от 28.102017г.) Изпълнителният съвет заседава не по-рядко от един път месечно. Заседанията на съвета се свикват от Председателя по негова инициатива, по-искане на не по-малко от 1/3 от членовете на съвета или 1/5 от членовете на местната организация, чрез покана по електронна поща или телефон, направена не по-късно от 3 дни преди свиканото заседание.

(6) (изм., Решение на НС от 28.102017г.) Изпълнителният съвет може да заседава, ако присъстват повече от половината от неговите членове.

(7) (изм., Решение на НС от 28.102017г.) Предложенията за решения на Изпълнителния съвет се правят писмено и се изпращат предварително до всички членове на съвета.

Чл. 9. Мандатът на председателя на местната организация и на член на изпълнителния съвет на местната организация се прекратява при:

 1. подаване на оставка;
 2. прекратяване на членството в Движението;
 3. решение на Общото събрание на местната организация взето с мнозинство повече от 1/2 от членовете на местната оранизация.

            III. ТЕРИТОРИАЛНИ СЕКЦИИ

                 Чл. 10. (1) Общото събрание на местната организация може да предлага на Националния съвет създаване на териториални секции на територията на общината.

(2) Териториалните секции организират членовете и гражданските активисти на Движението за участие в предизборни кампании и за осъществяване на инициативи и дейности по специфични проблеми на съответните населени места или райони, в които са организирани.

(3) Дейността на всяка териториална секция се организира от координатор. Координаторът се избира за срок от една година от общо събрание на членовете, които формират съответната секция. За обсъждане на различни въпроси, свързани с дейността на Движението в съответната община или на национално ниво, се провеждат общи събирания на секцията не по-рядко от един път месечно.

(4) Общото събрание на териториалната секция се свиква по решение на председателя на местната организация, на координатора на секцията или на Изпълнителния съвет на Движението. Поканата за свикване на Общо събрание на секцията се обявява на сайта на Движението не по-късно от един месец преди провеждането му и включва: дата, място, начален час и предложение за дневен ред;

 1. ТЕМАТИЧНИ СЕКЦИИ

Чл. 11. (1) Местните организации могат да създават тематични секции съобразно проблемните направления на формиране на постоянни работни групи към Националния съвет на  Движението.

(2) Създаването на тематични секции се решава от Изпълнителния съвет на местната организация.

(3) Тематичните секции подпомагат формирането на позиции по актуални и общи политически въпроси и организират участието на членовете и гражданските активисти на Движението в осъществяването на формираните от националните органи политически позиции и предложения в различните области на обществени отношения. Тематичните секции към местните организации взаимодействат с постоянните работни групи към Националния съвет на Движението.

(4) Дейността на всяка тематична секция се организира от координатор. Координаторът се избира на общо събрание на секцията за срок от една година. За обсъждане на общи въпроси от предмета на своята дейност тематичната секция провежда общо събрание не по-рядко от веднъж месечно.

(5) Всеки член на Движението може да участва и в местна организация и в тематична секция едновременно.

 1. АДМИНИСТРАЦИЯ И ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 12. (1) Дейността на местните организации се обезпечава финансово чрез набиране на членски внос, набиране на дарения и целево финансиране от националните органи.

(2) Определен от Националния съвет процент от събрания членски внос на Движението в съответната местна организация се предоставя за осъществяване на дейността на местната организация. Размерът на процента се определя с решение на Националния съвет на Движението.

(3) Местните организации могат да набират дарения по банков път по сметка на Движението или в брой на ковчежника на местната организация по финансови правила приети Националния съвет.

(4) Националният съвет и Изпълнителният съвет на Движението могат да решават предоставянето на целево финансиране за провеждане на предизборни кампании и други дейности от национално значение.

Чл. 13. (1) За събирането на членския внос от членовете на местната организация, за финансовите операции и финансовата документация на местната организация отговаря Ковчежникът на местната организация по финансови правила одобрени от Националния съвет. Ковчежникът се избира от Общото събрание на местната организация и няма пречка да бъде член на Изпълнителния съвет на местната организация.

(2) Ковчежникът е длъжен да изпълнява решенията на изпълнителния съвет и на председателя, но ако установи нарушаване на устава или законите на страната е длъжен да уведоми за това Изпълнителния съвет и Националната контролна комисия на Движението.

Чл. 14. За дейността на всяка местна организация се поддържа деловодна отчетност по правила определени от Националния съвет. В рамките на деловодната дейност се оформят и съхраняват протоколи за общите събрания, заседанията на Изпълнителния съвет на местната организация, териториалните и тематичните секции, входящата и изходящата кореспонденция, както и за финансовата дейност на местната организация. За осъществяването на деловодната дейност на местната организация отговаря председателят, който се подпомага от секретар избран от изпълнитения съвет на местната организация.

 ОБЛАСТЕН КООРДИНАТОР

Чл. 15. (1) Дейността на местните организации в една област се координира от областен координатор, който отговаря и за координацията между местните организации и националните органи на Движението.

(2) Областният координатор е председателят на общинската организация в областния град освен, ако Националният съвет не избере друго лице.

(3) Областният координатор изработва план за развитие на местните организации в областта и го предлага на Националния съвет за одобрение. Областният координатор съгласува плана за развитие с органите на всички местни организации на територията на областта.

(4) Областният координатор отчита пред Националния съвет на Движението изпълнението на плана за развитие на местните организации в областта като работи в тясно сътрудничество с Изпълнителния съвет и председателя на Движението.

Чл. 16. Най-малко на 2 месеца Националният съвет на Движението провежда разширени заседания съвместно с 28-те областни коодинатори. Графикът за разширените заседания се изготвя от Изпълнителния съвет и съобщава на членовете на Националния съвет и на областните координатори най-малко 2 седмици преди самото заседание.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на РЕШЕНИЕ на Националния съвет на Политическа партия “Движение Да, България!” от 28 октомври 2017г. за изменение и допълнение на Решение на Националния съвет относно организацията и дейността на местните организации (прието на 10 май 2017г. и потвърдено на 8 юни 2017г.)

 • 3. Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.
 • 4. Местните организации привеждат състава на изпълнителните си съвети в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 2  на  първото общо събрание след влизане в сила на настоящото решение.

 Национален съвет на Движение Да, България!

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK