Етични правила на политическа партия „Движение Да България“

Viber

(Приети с Решение на Национален съвет на Политическа партия “ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ” от 8 юни 2017г.)

Въз основа на чл. 15, ал. 3, т. 9 Националният съвет на Политическа партия Движение Да, България! приема настоящите етични правила:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите правила се приемат с оглед съхраняване на основните принципи на Политическа партия Движение Да, България!, уредени в Устава на партията.

2. Етичните правила са задължителни за:
а). всички членове и активисти на Движение Да, България;
б). за лицата, излъчени да заемат длъжност на публична власт като представители на Движението;
в). за външните експерти и сътрудници, които съдействат доброволно или срещу заплащане за изпълнението на целите на Движението.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

ЧЕСТНОСТ И ПОЧТЕНОСТ

3. Лицата по т. 2 осъществяват своята дейност в рамките на Движение Да България! в съответствие със законодателството на Република България, в съответствие с настоящите етични правила и в съответствие с най-високите етични стандарти в съответната област.

4. Извън възнагражденията по трудови и договорни правоотношения с Движението, на лицата по т. 2 е забранено уговарянето или приемането на лични материални или нематериални облаги за себе си или за друго лице чрез използване на авторитета на Движението или на позиция, на която съответното лице е излъчено в рамките на или от името на Движението.

5. Лицата по т. 2 са задължени да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да уронят престижа на Движението.

6. Членовете на органите на Движение Да, България! не могат да извършват дейност от частен интерес, която може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на дейността им в органите на Движението.

ПУБЛИЧНОСТ

7. Органите на Движение “Да България!” осъществяват своят дейност при спазване на изискванията за публичност, произтичащи от Устава на движението и от Решението на Националния съвет относно вътрешните правила за организацията и дейността на Националния съвет и на Изпълнителния съвет.

УВАЖЕНИЕ И ДОСТОЙНСТВО НА ЛИЧНОСТТА

8. Лицата по т. 2 са задължени в отношенията, които имат като част от дейността на Движението, да се отнасят с уважение си към всички други лица, като не извършват обидни действия и не накърняват достойнството им. В отношенията в рамките на Движение “Да, България!” е недопустима каквато и да е форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

9. Членовете на органите на Движението “Да, България!”, лицата, които имат трудови или договорни правоотношения с движението, както и кандидатите за длъжности в органи на публичната власт от името на движението, следва да бъдат квалифицирани и подготвени за заемане на съответната длъжност или извършването на възложената им от движението дейност.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

10. Членовете на органите на Движението и лицата, които имат трудови или договорни правоотношения с Движението, са задължени да третират личните данни, с които работят в рамките на движението, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимата европейска уредба в материята на защита на личните данни.

11. Лицата по т. 2 са задължени да не разпространяват информация за действия, дискусии или предложения за политики, които не са изнесени в общественото пространство по установения във вътрешните правила на движението ред.

III. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НЕПОЧТЕНОСТ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

12. Лицата по т. 2 не допускат действия, представляващи форма на непочтеност или конфликт на интереси по смисъла на настоящите правила и на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. При съмнение, че дадена дейност или акт са непочтени или представляват конфликт на интереси, лицата по т. 2 са длъжни да прекратят дейността.

13. Членовете на органи на Движението не могат да защитават лични или корпоративни интереси при решаване на въпроси от национално и обществено значение или при решаване на вътрешни за движението въпроси.

14. Членовете на органи и лицата, които са излъчени от движението за длъжности в органите на публична власт, декларират несъвместимост или конфликт на интереси в случаите и в сроковете, предвидени в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

15. Членовете на Изпълнителния съвет и лицата, които са излъчени от Движението за длъжности в органи на публична власт, декларират доходите и имуществото си по реда и в сроковете на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

V. КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕТО НА ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА

16. Лицата по т. 2 са задължени да съблюдават за спазването на настоящите правила и да сигнализират за нарушения по установения в Устава ред на контрол от Националната контролна комисия.

19. При наличие на данни за нарушение на настоящите етични правила, Националната контролна комисия, може да извърши всички необходими действия за проверка на данните и с мотивиран акт да наложи следните наказания:
а). забележка;
б). предупреждение;
в). изключване.

20. Проверка за нарушение на Етичните правила може да бъде започната с указание на Председателя на Националната контролна комисия от друг член или членове на комисията, след получаване на сигнал от член или орган на движението.

21. След извършване на проверката по т. 20, Председателят на Националната контролна комисия свиква заседание на Комисията, на което се разглеждат констатациите на проверяващият член на комисията и се решава дали е налице нарушение на етичните правила. Лицето, до което се отнася проверката, има право да присъства на заседанието на Комисията и да даде обяснения, както и да упражни право на защита. Решение по проверката се приема в закрито заседание на Комисията, в което могат да участват единствено нейните членове.

22. Лицето, което е подало сигнал по т. 20, може да поиска да му бъде гарантирана конфиденциалност. Подателят на сигнала може да получи конфиденциалност с решение на Националната контролна комисия, като в този случай членовете на комисията следва да мотивират подробно необходимостта от гарантиране на конфиденциалност и да вземат необходимите мерки за гарантиране конфиденциалността на подателя. В случай на гарантиране на конфиденциалност, Националната контролна комисия организира съхраняването на сигнала по т. 2 по начин, който не позволява разкриване на самоличността на лицето, подало сигнала. При никакви обстоятелства Националната контролна комисия не може да унищожава сигналът, въз основа на който е започнала проверката при гарантиране на конфиденциалност и в който е видна самоличността на подателя.

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK