Процедурни правила за учредяване на местни организации

Viber

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

 1. Учредително събрание на местна организация може да се проведе, ако за участие в него са се регистрирали не по-малко от половината от членовете на Да, България в съответната община. Ако на заседанието присъстват по-малко от половината членове се изчаква един час и заседанието се провежда, ако на него присъстват не по-малко от ⅓ от всички членове на Да, България заявили участие за съответната местна организция.

 

 1. Заявяването на участие в Учредителното събрание се извършва по електронен път чрез предварително изпратен формуляр от Изпълнителния съвет на движението.

 

 1. Когато за дадена община повече от 7 членове на Да, България са заявили желание за учредяване на местна организация Изпълнителният съвет публикува на сайта dabulgaria.bg покана за Учредително събрание на местна организация. Поканата съдържа дата, час, място и дневен ред на заседанието.

 

 1. Регистрацията на членовете за Общото събрание се извършва чрез полагане на подпис от съответния член в регистрационен списък за участие в събранието. Регистрацията се открива един час преди обявения начален час и приключва един час след откриването на събранието.

 

 1. Всеки член има право на един глас в Общото събрание. Гласуването се извършва явно или тайно, според решенията на Общото събрание за гласуването по съответния въпрос. Гласуване чрез упълномощаване не се допуска. Явното гласуване се осъществява чрез делегатска карта или вдигане на ръка. За преброяване гласовете от явното гласуване се определя преброител(и). Тайното гласуване се осъществява чрез подаване на бюлетина пред избрана за целта комисия.

 

 1. При приемане на решение от Общото събрание всеки член има право на глас “за”, “против” или “въздържал се”. За приемането на решение е необходимо “за” да са гласували повече от половината от участвалите в гласуването. Гласуването е действително, ако в него са участвали повече от половината от заявилите за участие членове.

 

 1. Общото събрание се открива и председателства от най-възрастния присъстващ член на Движението. При откриване на събранието се приема дневен ред. Председателстващият събранието не може да е кандидат за Председател на местната организация.

 

 1. Председателстващия на заседание води заседанията на общото събрание, предоставя думата и следи за спазване на настоящите процедурни правила и за реда в залата.

 

 1. За провеждането на избор на Председател и Изпълнителен съвет (в случай на провеждането на избор за Изпълнителен съвет) се формира Комисия по избора, съставена от членове на местната организация, които не са кандидати. Комисията по избора обобщава предложенията за Председател и членове на Изпълнителния съвет. Всеки член на местната организация има право да предлага и да бъде предлаган за Председател или член на Изпълнителния съвет. След провеждане на обсъждане на внесените предложения, Общото събрание провежда гласуване. Гласуването може да се проведе явно, ако никой член на общото събрание не възрази на това. При провеждане на тайно гласуване, всеки член има право да гласува за един кандидат за председател и за не повече от толкова кандидати за членове на Изпълнителния съвет, колкото е численият състав на Изпълнителния съвет, определен от Общото събрание. За избран се счита кандидат за Председател, получил повече от половината подадени гласове. Ако няма избран кандидат се провежда втори тур между първите двама кандидати, получили най-много гласове. За избран се счита кандидата, който е получил повече гласове. Ако на второ място двама кандидати са получили равни гласове, балотажа се провежда между тримата кандидати. В този случай за спечелил се счита, този който е получил най-много гласове. При избора на Изпълнителен съвет за избрани се считат кандидатите по ред на вишегласие до запълване на определения числен състав на съвета.

 

 1. При обсъждане по точките от дневния ред за изказване се предоставят 3 минути, за реплика на изказването и отговор 2 минути. Думата се предоставя от председателстващия заседанието.

 

 1. Право на изказване или предложение по процедурни въпроси се предоставя незабавно при поискването му. Внесените процедурни предложения се поставят на гласуване.

 

 1. За заседанията на Учредителното събрание и приетите решения се води писмен протокол. Писменият протокол се подписва от председателстващия Общото събрание.

 

 1. Заседанията на Общото събрание са открити, освен ако събранието не реши друго.

 

Настоящите Процедурни правила са приети от Изпълнителния съвет на Движение Да България в изпълнение на т. 14 от Решение на Националния съвет на Движение “Да, България!” относно създаването на местни организации от 6 април 2017г.

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK