Живея в чужбина и искам да гласувам. Как да упражня правото си на глас?

10 март 2017, петък Viber

1. Имам ли право да гласувам?

Право да гласуват в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

2. Подай заявление за гласуване

Български гражданин, живеещ извън страната, който има избирателно право и желае да гласува в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. извън страната, може да подаде писмено заявление по образец (Приложение № 21-НС от изборните книжа) или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия (www.cik.bg) до 28 февруари 2017 г. (вкл.).

Заявлението трябва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо или чрез куриерска услуга до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. Във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. В едно писмо може да има повече от едно заявления.

Сканирани заявления, изпратени по електронна поща, не сa валидни.

Заявлението за гласуване е важно, защото:

  • секцията за гласуване, може да бъде близо до мястото, в което живееш – според броя на заявленията се определя броя на избирателните секции в съответната държава;
  • можеш да гласуваш по-бързо – въз основа на подадените заявления се съставят списъците за гласуване в чужбина.

Необходимо е да има подадени най-малко 60 заявления за гласуване, за да бъде образувана избирателна секция извън дипломатическо или консулско представителство в съответната държава.

Броят на секциите се определя съобразно броя на подадените заявления.

За държавите членки на Европейския съюз няма ограничение в броя на секциите, които могат да бъдат открити извън дипломатическото или консулско представителство.

За държавите, които не са членки на ЕС, максимален брой секции е 35 за една държава. Секциите се откриват с решение на ЦИК по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства и тяхно предложение въз основа на териториалното разпределение на българската общност, отдалечеността на избирателните секции.

3. Провери дали ЦИК е констатирала грешки в подаденото заявление за гласуване

Централната избирателна комисия извършва проверка на данните в писмените заявления до 3 март 2017 г.. Имената на лицата, чиито заявления не са потвърдени, се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес за контакт, се уведомява незабавно.

До 3 март 2017 г. Централната избирателна комисия проверява дали лицата, подали заявление за гласуване извън страната, отговарят на изискванията да избират.

4. Провери дали си включен в избирателните списъци

Списъците на лицата, които могат да гласуват в чужбина по държави и места се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 7 март 2017 г., на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическите и консулските представителства. Списъците съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция.

Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъците по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.

Лицата, които не са вписани в списъците, могат да оспорват невписването им в тридневен срок от публикуването на списъците пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

5. Провери къде е изборната секция, в която можеш да гласуваш

Централната избирателна комисия не по-късно от 4 март 2017 г. определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок от три дни от обявяването му.

Избирателните секции се образуват със заповед от ръководителите на дипломатическите или консулските представителства не по-късно от 7 март 2017 г. въз основа на решението на Централната избирателна комисия. В заповедта се посочва местоположението на избирателните секции по места. Заповедта се обявява публично и може да се оспори в тридневен срок от обявяването й пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 от Изборния кодекс пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

6. Гласувай

Гласуването в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г., се извършва по избирателни секции в предназначени за тази цел изборни помещения, в които има кабини за гласуване.

Кабините за гласуване се поставят така, че да се осигури тайната на гласуването.

Пред изборното помещение се поставя образец на бюлетината за гласуване.
Пред изборното помещение и в кабините за гласуване се поставя табло, на което с големи букви е указано че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят.

Изборният ден започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.

Когато в 20,00 ч. местно време пред изборното помещение има негласували избиратели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.

Негласувалите избиратели предават документите си за самоличност на комисията. Тези избиратели се допускат до гласуване след 20,00 ч. местно време, но не по-късно от 21,00 ч. местно време.

Избирателят може да гласува само с документ за самоличност – паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите).

Имаш право да гласуваш, дори и да не си подал заявление за гласуване.

В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност е изтекъл, избирателят се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност. Удостоверението се предава на секционната избирателна комисия, която вписва в графа „Забележки“ на списъка за гласуване в изборите за народни представители номера и датата на издаването му. Върху удостоверението член на СИК отбелязва, че лицето е гласувало в изборите за народни представители, датата на гласуването и номера на избирателната секция. След като избирателят положи подписа си в съответния избирателен списък, членът на секционната избирателна комисия му връща удостоверението.

Секционната избирателна комисия проверява дали избирателят е включен в съответния списък за гласуване.

В случай че избирателят е включен в съответния списък за гласуване, секционната избирателна комисия вписва следните данни: ЕГН, номер и вид на документа за самоличност, постоянен адрес в Република България и го допуска до гласуване за народни представители, след представяне на:

  • валиден документ за самоличност или удостоверение от дипломатическото или консулското представителство в съответната държава, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност и декларация по образец, че отговаря на условията да избира и че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същия вид избори; и
  • декларация (Приложение № 22-НС от изборните книжа).

В случай че в документа за самоличност не фигурира постоянен адрес в Република България на избирателя, адресът се вписва в избирателния списък въз основа на подадената декларация – Приложение № 22-НС.

След пускане на бюлетината за народни представители в избирателната кутия, избирателят се подписва в съответния списък за гласуване.

След приключване на изборния ден списъците за гласуване в изборите за народни представители се подписват от председателя и от секретаря на СИК и се подпечатват.

7. 0рганизациите на българските граждани извън България могат да бъдат в помощ

Организациите на българските граждани извън България може да подпомагат дейността по подготовката и организацията на изборите извън страната, като осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, кабини за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.

Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България отправят покана за съдействие към организации на българските граждани извън страната.

Още новини

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Всички новини

Медиатека

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Божидар Божанов в ''Лице в лице''

Божидар Божанов в ''Лице в лице''

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK