Становище инсинератор Ракитница

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Община Стара Загора

СТАНОВИЩЕ

От  ПП“Движение Да България“ , рег. По ф.д. № 18/2017 г по опис ана Софийски градски съд, с БУЛСТАТ 177151578, представлявано от Христо Любомиров Иванов – Председател, чрез пълномощника Магдалена Владимирова Овчарова – Председател на Местна организация Стара Загора, [email protected], 0888 28 03 98

Относно:       изграждане на нова инсталация за третиране и оползотворяване на битовите отпадъци на община Стара Загора

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

ПП“Движение Да България“ представя на Вашето внимание становището си относно изграждане на нова инсталация за третиране и оползотворяване на битовите отпадъци на община Стара Загора.

Мотиви

В два от трите мотива изложени в предложението на Живко Тодоров до Общински съвет Стара Загора, за даване на съгласие за стартиране на процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и изключване на терените от обхвата на Комплексно разрешително No 515-НО/2015 г. за експлоатация на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ във връзка с намерение за изграждане на нова инсталация за третиране и оползотворяване на битовите отпадъци на община Стара Загора, се дава подвеждаща или невярна информация. В предложението се твърди, че според ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/850 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година държавите членки са задължени да намалят нивата на депониран отпадък до 10% от общото количество битов отпадък по тегло [1]. Докато това е така в общия случай, България попада в изключенията от държави, които могат да удължат крайният срок за постигане на целта до 2040, тъй като през 2013 е докладвано, че страната депонира повече от 60% от битовите отпадъци [2]. Обезпокоителен е факта, че в мотивите капацитета на клетка 1 от депото в с. Ракитница е силно занижен. При капацитет от 1 200 000 т. според проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“, в мотивите е посочено, че той е едва 742 482 т.

При годишен капацитет от 130 000 т. oтпадъци [3] и запълнени 560 000 т. [4], от общо 1 200 000 т. [5], остават малко под 6 години докато клетка 1 от депото в с. Ракитница бъде запълнена изцяло. Според проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“ е планувано в регионалния център за управление на отпадъци – Стара Загора да бъдат изградени 4 клетки за депониране на отпадъци с общ капацитет от 3 838 300 т. [5], [6].

В настоящите мотиви за искането на резрешение от общински съвет да се даде мандат на кмета на Стара Загора, Живко Тодоров да се съгласи да стартира ОВОС, се намеква, че допълнителни клетки за съхранение на депониран отпадък, няма да бъдат изградени, тъй като новата програма Околна среда 2021-2027 не предвижда финансиране за изграждане на депа за съхранение на отпадъци. Въпреки, че проекта за изграждане на 4 клетки за депониран отпадък е завършен през 2015, става ясно, че финансирането на изграждането на 3-те допълнителни клетки не е осигурено.

Въпреки гореизложенето, община Стара Загора трябва да положи усилия за намаляването на нивата на депониран отпадък, но следвайки йерархията на отпадъците записана в ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 ноември 2008 година относно отпадъците, а именно, като първо опита да предотврати или преизползва, или рециклира генерирания отпадък преди да премине към оползотворяването му за генерирането на електроенергия [7]. Една от стъпките, които може да бъде предприета е разделното събиране на биологичните отпадъци, което включва биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, офисите, ресторантите, търговията на едро, столовете, заведенията за обществено хранене и търговските обекти за търговия на дребно, както и подобните отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост[8]. В съобщение от 15.06.2022 Община Стара Загора анонсира, че ще разположи койнтейнери за събирането на градински и паркови биоразградими отпадъци на територията на Общината [9]. Докато това е крачка в правилната посока, едва ли голяма част от биологичните отпадъци на домакинставата се състои от зелени биоразградими отпадъци. В ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/851 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците е записано, че страните членки гарантират, че до 31.12.2023 ще са започнали да събират разделно всички биологични отпадъци при източника [8]. В това число и биологични хранителни отпадъци.

Компанията

Новоучреденото дружество ЕКО ГАРБ СТАРА ЗАГОРА с ЕИК 206676464 и собственици БПГ и НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ е най-вероятната фирма, която ще бъде използвана за реализиране на инсталация за третиране на битовите отпадъци чрез газифициране, посредством пиролиза с оползотворяване на получената енергия и производство на ликвидни вторични суровини върху площадка от 10 дка.

Финансиране

Прави впечатление, че фирма ЕКО ГАРБ СТАРА ЗАГОРА ООД е новорегистрирана и все още няма публикуван финансов отчет. Като нова фирма с капитал от 1000лв. изглежда невъзможно да се осигури финансиране за инвестиоционното намерение. Банките изискват дълготрайни материални активи за обезпечение, а никой бизнес ангел или инвестиционен фонд не би се включил в проект със съмнителна технология. Кандидатстване по Европейска програма също не е възможно, защото в новия програмен период няма възможност за съфинансиране на подобни проекти. Тогава остава неотговорен големият въпрос: от къде смята Николай Тодоров да осигури пари, за да изгради инсталацията и допълнителната инфраструктура?

Реализираната инсталация в Созопол е собственост на ЕКО ГАРБ ООД. Преглед на годишните финансови отчети на тази фирма към 31.12.2020г. показват, че дружеството е практически без дейност. Годишни приходи от 13 хил. лв. и продажба на активи за 378 хил. лв. са приходите на дружеството за финансовата 2020. Годишен разход за възнаграждения в размер на 12 хил лева представлява минималния месечен осигурителен доход на един управител умножен по 12. Най-големият разход за годината идва от балансовата стойност на продадени активи в размер на 329 хил. лв. Лихви в размер на 23 хил. лева се добавят към оперативните разходи от 36 хил. лв. за да приключи дружеството на 15 хил. лв. загуба. Числата в отчета за приходи и разходи показват едно кухо дружество, със съвсем ограничена дейност.

В баланса на ЕКО ГАРБ ООД виждаме задължения до 1 година в размер на 1 231 хил и над 1 година в размер на 102 хил. Машини, производствено оборудване и апаратура за 1 471 хил. лв., които най-вероятно са заложени, за да осигурят финансиране за изграждането на инсталацията в Созопол. Дружеството изглежда страда от недостиг на ликвидност.

В търговския регистър липсва отчет за 2021 год.

Важно е също да се отбележи, че на общественото обсъждане в две срещи липсваше представяне на бизнес план, който да докаже рентабилността на тази инвестиция. Настоящата икономическа ситуация с висока инфлация, затруднени вериги на доставка и цялостна политическа несигурност поставя под съмнение възможността на инвеститора да създаде и управлява устойчив бизнес и да бъде дългосрочният партньор на община Стара Загора, който се очаква да реши проблема с депонирането на отпадъци.

На общественото обсъждане стана ясно, че подобно предложение е отправено и към общини Бургас, Несебър и София. Дали фирма като ЕКО ГАРБ ООД с един служител има капацитет да изгради 4 инсинератора паралелно в 4 различни града? Защо за партньори са избрани общини с дългогодишни кметове от ГЕРБ?

Технология

На едно от обществените обсъждания стана ясно, че компанията притежава патент за технологията, с която оползотворява отпадъците. От проверка в Патентното ведомство на Република България се разбира, че нито собственикът на фирмата, нито самата фирма притежава какъвто и да е патент. Всъщност фирма ЕКО ГАРБ ООД е притежател на полезен модел. Полезният модел е форма на защита на интелектуалната собственост, но за разлика от патента е предназначен за малки иновации, най-често електрически или механични [10]. Полезният модел е сравнително бърз и лесен начин да се защити интелектуалната собственост. Той не се подлага на експертиза за новост и наличие на изобретателска стъпка. При този вид защита критериите за новост и изобретателска стъпка са чувствително занижени, за разлика от патента.

Справка направена в регистъра на полезни модели към 27.06.2022 09:51 за полезен модел със заявка № 5344, показва, че ЕКО ГАРБ ООД се опитва да защити технологична линия за преработка на твърди битови отпадъци.

Таква технологични линии не са новост. Центрове за оползотворяването на битови отпадъци използващи пиролиза са отдавна познат. Въпреки това, технологията не успява да се наложи като водеща при оползотворяването на битови отпадъци. Една от причините е ниската ефективност при производството на електроенергия от крайните продукти на пиролизата, поради високата влажност на суровината. Друга причина, която възпрепятства продължителното и успешно използване на пиролиза за производството на енергия е бързата корозия на оборудването. При пиролиза на продукти, съдържащи поливинилхлорид (PVC) (от английски: poly(vinylchloride)) концентрацията на хлор в крайните продукти, газ и пиромасло се увеличава значително, което причинява бърза корозия наоборудването [11].

В проучване от март, 2017 г., природозащитната организация ГАЯ (GAIA) докладва, че повечето проекти, които използват пиролиза за оползотворяването на битови отпадъци с цел производство на електроенергия постигат ниска възвращаемост  или не биват завършени въобще поради недостигането на заложените нива на производство на електроенергия или прекомерно замърсяване с фурани и диксини. Проучването завършва със заключението, че спазването на първите нива на йерархията на отпадъците е по-рентабилно за общността и прилагащата институция [12].

ПП Движение Да България” призовава общинските съветници от всички групи да не подпрепят предложението от кмета  Живко Тодоров.

С уважение

……………………………………………………………………………………………..

Адв. Магдалена Овчарова 

Председател на Местна организация Стара Загора ПП«Движение Да България»

 

Библиография

[1]  ‘Директива (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци’, p. 9.

[2]  ‘Environment in the EU’. Accessed: Jun. 27, 2022. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6757479/8-26032015-AP-EN.pdf/a2982b86-9d56-401c-8443-ec5b08e543cc

[3]  ‘Определиха реда за ползване на Регионалното депо в село Ракитница’. https://bnr.bg/starazagora/post/100773373/opredeliha-reda-za-polzvane-na-regionalnoto-depo-v-selo-rakitnica (accessed Jun. 26, 2022).

[4]  ‘Даване на съгласие за стартиране на процедури по оценка на въздействието върху околната среда и изключване на терените от обхвата на Комплексно разрешително No 515- НО/2015 г. за експлоатация на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ във връзка с намерение за изграждане на нова инсталация за третиране и оползотворяване на битовите отпадъци на община Стара Загора’. Accessed: Jun. 26, 2022. [Online]. Available: https://www.starazagora.bg/uploads/posts/t-710.pdf

[5]  ‘Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора’. http://www.ope.moew.government.bg/bg/projects/projectdetail/cid/9/id/249?regionId=&districtId=232&year=&beneficiaryId=&active=1 (accessed Jun. 27, 2022).

[6]  ‘Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“’, Община Стара Загора. https://www.starazagora.bg/bg/operativna-programa-okolna-sreda/proekt-izgrazhdane-na-regionalna-sistema-za-upravlenie-na-otpadatsite-v-region-stara-zagora (accessed Jun. 26, 2022).

[7]  ‘ДИРЕКТИВА 2008/98/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви’. Accessed: Jun. 27, 2022. [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=BG

[8]  ‘Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците’, p. 32.

[9]  ‘Община Стара Загора стартира система за разделно събиране на биоразградими растителни отпадъци’, Община Стара Загора. https://www.starazagora.bg/bg/novini/obshtina-stara-zagora-startira-sistema-za-razdelno-sabirane-na-biorazgradimi-rastitelni-otpadatsi (accessed Jun. 27, 2022).

[10]     ‘Utility models’. https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-property/patent-protection-eu/utility-models_en (accessed Jun. 27, 2022).

[11]     J. Woidasky, ‘Plastics Recycling’, in Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 1st ed., Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Ed. Wiley, 2020, pp. 1–29. doi: 10.1002/14356007.a21_057.pub2.

[12]     ‘Waste-Gasification-and-Pyrolysis-high-risk-low-yield-processes-march-2017.pdf’. Accessed: Jun. 27, 2022. [Online]. Available: https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/2021/11/Waste-Gasification-and-Pyrolysis-high-risk-low-yield-processes-march-2017.pdf

Още новини

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Всички новини

Медиатека

Божидар Божанов: За предложените от нас антикорупционни закони ще търсим подкрепа от всички

Божидар Божанов: За предложените от нас антикорупционни закони ще търсим подкрепа от всички

Ивайло Мирчев в "Тази събота и неделя"

Ивайло Мирчев в "Тази събота и неделя"

Атанас Славов в "Офанзива"

Атанас Славов в "Офанзива"

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK