Работна концепция за създаването на Програма за сигурна, свободна и модерна България

Работна концепция за създаването на Програма за сигурна, свободна и модерна България*

Следвайки нашите ценности и принципи:

 • върховенство на правото;
 • свободни и честни избори;
 • силни, отговорни и отчетни институции;
 • свободна стопанска инициатива и честна конкуренция; 
 • социална сигурност;
 • свобода на словото и независими медии;
 • силно гражданско общество; 
 • защита на основните човешки права и лично достойнство на гражданите;
 • просвета и култура като сърцевина на националната ни идентичност,

оставаме последователни в усилията си и вярваме, че само през установяването на незаобиколим правов ред страната ни ще постигне благосъстояние и просперитет. Именно затова върховенството на правото е водеща ценност за нашата общност и определя способността ни да отстояваме дневен ред, който отключва потенциала на страната и осигурява благосъстояние на гражданите ѝ. 

     За нас това усилие означава Конституция, гарантираща основополагащите принципи на правовата държава; качествени закони и прилагането им равно за всички; независима съдебна система и отчетна прокуратура. Означава ефективно действащи антикорупционни органи и независими регулатори, както и прозрачни институции, които охраняват правилата и създават възможности за развитие на хората и бизнесите. 

     Това са ключовите условия за растеж на икономиката, защита на гражданите и фирмите от произвол и безнаказано ограничаване на права и злоупотреба с власт. Без тези условия не бихме могли да гарантираме свободната инициатива и да премахнем бариерите пред разгръщането на потенциала както на всеки един български гражданин, така и на цялото ни общество. 

 ВИЗИЯ ЗА БЛАГОСЪСТОЯНИЕ И ПРОСПЕРИТЕТ

За нас благоденствие на обществото означава законност, свобода и сигурност, достъп до образование и здравеопазване с високи стандарти, социална защита, култура и здравословна среда, условия за предприемачество и честна конкуренция, високо качество на живот и равни възможности за развитие. 

Вярваме, че:

 • Чрез усилията на предприемачите и талантите, чрез силни институции и напредничави регулации, чрез усилване на публичните и частни инвестиции, страната може да постигне ускорен, иновативен, включващ растеж и социална сигурност, които да гарантират благосъстоянието на нацията. 
 • Предприемаческият дух и свободата за бизнес са основните двигатели на икономическия растеж, на конкурентоспособността и заетостта. Предприятията – малки, средни, стартиращи, са гръбнакът на силната и устойчива икономика и трябва да имат възможно най-добрата регулаторна рамка за развитие. 
 • Подкрепата за семействата и отглеждането на деца чрез създаване на условия за баланс между работа и грижа за близките е важен подход за постигане на демографска стабилност. 
 • Равният старт на децата за получаване на знания и възможности за ранно развитие е ключът към просперитета на обществото. 
 • Всеки трябва да получи възможност да разгърне потенциала си и да даде своя принос за общото благо, а тези които са по-уязвими трябва да имат достъп до социална закрила и сигурност чрез обществените системи. 
 • Независимо от възрастта, всеки трябва да има възможност да придобие нови умения, позволяващи да упражнява достойна работа, така че да полага грижи за себе си и семейството си. 
 • Чрез изграждане на мостове за двупосочно предаване на знания и умения между поколенията по-възрастните хора ще продължат да бъдат пълноценни участници в живота на общностите и ще допринасят за устойчивост в развитието на страната.
 • Децентрализацията и решенията, които са взети близо до хората и заедно със заинтересованите страни, овластяват местните общности и са гарант, че регионите ще бъдат жизнеспособни и ще се развиват устойчиво. 
 • Независимите медии и силното гражданско общество гарантират  демократичното развитие и плурализма, както и успешното противопоставяне на дезинформацията и поляризацията.
 • Просперитетът на България зависи от това да създадем среда, в която всеки един гражданин може да реализира капацитета си и да допринесе за общото благо, независимо дали се намира в страната или извън нея. Начинът да отключим потенциала на “Голямата България” е като изградим силни институционални връзки с българските общности в чужбина и мотивираме хората да останат или да се завърнат в България.  

ГЛОБАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА      

     От години институциите на национално и наднационално ниво функционират в кризисен режим. Това налага да подсилим тяхната устойчивост и способността им да провеждат ефективни политики. Институционалният отговор трябва да бъде адекватен на няколко основни групи глобални предизвикателства. 

Предизвикателствата, свързани със световния ред:

 • основното глобално предизвикателство е рязко влошената среда за сигурност в Европа;
 • руската агресия срещу Украйна е пряка заплаха за България; 
 • засиленият миграционен натиск в резултат на войни, включително военните действия в Близкия Изток;
 • тероризмът и кибератаките; 
 • хибридната война и дезинформацията;
 • експанзията на екстремистки и популистки сили;  
 • увеличаването на територията на авторитаризма в условията на нарастваща глобална несигурност.  

Климатичните предизвикателства:

 • готовността за справяне с природни катаклизми; 
 • миграцията вследствие на природни бедствия;
 • зеленият преход. 

Технологичните предизвикателства: 

 • цифровата трансформация и изкуственият интелект;
 • енергийният преход.

Посрещането на всяка от тези групи предизвикателства изисква да приложим интегриран подход, да адаптираме институциите към мащаба и към скоростта на промените, както и да създадем глобални стратегически партньорства, за да успеят хората и бизнесите да преминат през вълните на енергийна, технологична и обществена трансформация, получавайки сигурност, подкрепа и тласък за развитие.   

     НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Разгръщането на потенциала на всеки един човек във всяка част от България изисква да положим сериозни усилия, за да преодолеем структурните дефицити пред развитието на страната ни. Сред предизвикателства се открояват няколко със сериозна тежест.  

Предизвикателствата на човешкия капитал: 

 • силното свиване на населението в трудоспособна възраст;
 • недостигът на умения на пазара на труда;
 • ниските образователни резултати, силно зависими от социално-икономическия статус на учениците;
 • неефективността и липсата на устойчивост на здравната система. 

Предизвикателствата на социалните и регионални неравенства: 

 • социалните неравенства и драстичните разлики в регионалното развитие, които възпрепятстват равните възможности и предизвикват поляризация в обществото;
 • рискът от социално изключване за уязвимите групи;
 • недобрата транспортна свързаност и затрудненията в достъпа до публичен транспорт.

Предизвикателствата на забавеното икономическо, технологично и научно развитие: 

 • енергоемката промишленост и ниската производителност на труда в редица индустрии;
 • забавеното въвеждане и трансфер на технологии, поради недостатъчни публични разходи за научна и развойна дейност;
 • ограниченият приток на преки чуждестранни инвестиции и ниската ефективност на публичните инвестиции. 

Предизвикателствата на поляризацията и разделението

 • разделението на българското общество, подклаждано от дезинформацията и пропагандата; 
 • уязвимата на хибридни атаки медийна среда. 

За да може България да изпълни множество програми и мерки, насочени към преодоляването на тези структурни предизвикателства, и да даде дългосрочна позитивна перспектива пред модернизацията на страната, е необходимо да има политическа воля и институционален капацитет. Само така институциите ни ще могат да прилагат правила, които не позволяват злоупотребата с публични средства, както и разпиляването и отклоняването на милиардния ресурс, насочен в тези и други сфери. 

Затова доброто управление и борбата с корупцията са фундаменталнo важни условия за развитието на страната. 

За нас е от ключово значение да дадем отговор на поляризацията и на разделението в българското общество, подхранвани от външни и от вътрешни хибридни влияния. Важно е да дадем отпор на разрушителните политически сили, които не могат и не искат да управляват, но атакуват фронтално ценностите на демократичния правов ред и бъдещето, което хората на България са избрали за себе си и за децата си.

ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

За да повишим готовността си за посрещане на глобалните предизвикателства, ние ще положим усилия: 

 • Да завършим интеграцията на България в Шенген и Еврозоната и да гарантираме нашия силен и равностоен глас в ЕС и НАТО.
 • Да укрепим националната сигурност в силно усложнената международна среда на войни и кризи като:
  • модернизираме армията и  реформираме службите; 
  • отговорим на рисковете, свързани с устойчивостта на веригите за доставки, на физическата сигурност и киберсигурността; 
  • изработим и проведем адекватна институционална реакция на дезинформацията и хибридните атаки към нашите ценности и начин на живот. 
 • Да гарантираме енергийната сигурност на страната чрез диверсификация, инвестиции в чиста енергия, възобновяеми източници, в умни мрежи и съхранение на енергия. 
 • Да защитим ефективно външните граници на България и Европейския съюз, чрез борба с нелегалната миграция при спазване на основните права на човека и прилагане на политиките в съответствие с Новия пакт за миграцията и убежището.
 • Да работим за разширяването на ЕС в Западните Балкани при спазване на всички съществуващи договорености между заинтересованите страни и в съответствие с националния интерес на България като устойчив регионален лидер.

За да отговорим на националните предизвикателства, ние си поставяме за цел: 

 • Да защитим и да развиваме човешкия капитал като осигурим равнопоставен достъп до качествено образование и условия за придобиване на нови умения, достъп до качествени здравни услуги, култура и социална закрила и като мотивираме талантите да останат или да се върнат в страната. 
 • Да ускорим икономическото развитие чрез устойчив растеж, основан на свободна конкуренция, адекватни регулации и ефективни регулатори, чрез осигуряването на благоприятна среда за привличане на инвестиции, без повишаване на данъчната и осигурителна тежест и чрез  въвеждането на гъвкави модели на пазара на труда. 
 • Да рационализираме административните процедури и да намалим бюрокрацията като въведем по-ефективни подходи, опростяващи процесите, за да бъдат те по-прозрачни и по-удобни удобни за гражданите и бизнеса. 
 • Да модернизираме чрез засилен трансфер на цифрови технологии и изкуствен интелект промишлеността и селското стопанство, транспорта и енергетиката, образованието и здравеопазването, като ускорим научноизследователската и развойна дейност и като катализираме възможностите, предоставени от зеления и дигитален преход.  
 • Да осъществим технологична трансформация като развием цифровата инфраструктура, преноса на данни и експертния потенциал, които да отключат нови възможности пред реализацията на конкурентните ни предимства в бизнеси с висока добавена стойност.  
 • Да провеждаме координирани политики, с които да намалим социалните неравенства и диспропорциите в икономическото развитие между градските и селски райони, чрез борба срещу детската бедност и  социалното изключване на уязвими групи от обществото.
 • Да подкрепим изостаналите региони и местни общности чрез достъп до качествено образование и обучение в нови умения, чрез здравеопазване с високи стандарти, чрез транспортна свързаност, съвременна инфраструктура и мобилизиране на регионалния и местен икономически потенциал, за да сме сигурни, че нито едно място не е изоставено. 
 • Да гарантираме независима от вътрешни и външни влияния медийна среда, като работим за повишаването на медийната грамотност и за обществени медии с ясно формулирана мисия, които представляват най-силните оръжия срещу пропагандата и дезинформацията, срещу поляризацията и разделението, подкопаващи устоите на нашето общество. 

Вярваме, че общността ни може да има ключова роля за това да изведем България напред, затова ще продължим да отстояваме политики, които: 

 • укрепват и модернизират институциите, както българските, така и тези на съюзите, в които членуваме;
 • усилват капацитета им за справяне с извънредни ситуация и кризи, за да 

гарантират навременно и адекватно действие за защита на хората и бизнесите;  

 • дават осезаеми и устойчиви решения за подобряване на благосъстоянието и качеството на живот;
 • преодоляват разделението и изграждат мостове към съгласие по ключови приоритети и цели на българското общество и европейските граждани. 

*Документът е разработен от Изпълнителния съвет (ИС) на “Да, България!” въз основа на досегашните програмни стратегически документи, сред които и “Визия 2030”, след обстойни дискусии в двудневен работен формат с участието на членове на Националния съвет и председатели на МО, като са взети предвид и резултатите от анкета, проведена сред членовете ни относно предизвикателствата, заплахите и възможностите пред страната ни в настоящата епоха и ролята на “Да, България!”. 

Още новини

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Надежда Йорданова: Предлагаме платформа за разговор, който да реши кризата на законност и липса на справедливост в България

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Божидар Божанов: Предлагаме мерки за премахване предпоставките на политическата криза

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Планът на ПП-ДБ: първо антикорупционните закони и решения, а след това разговори за реализиране на втория мандат

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Всички новини

Медиатека

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Божидар Божанов в ''Лице в лице''

Божидар Божанов в ''Лице в лице''

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK