Предложихме по-облекчени правила за стопаните на кучета в Пловдив

По-облекчени правила за стопаните на кучета в Пловдив предложиха общинските съветници от “Демократична България”. Те са свързани с декларирането на любимците пред местната администрация и плащането на такси за тях. 

Предложението за промяна в Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив е изготвено от председателя на групата на “Демократична България” в ОбС-Пловдив Веселина Александрова. С него се въвежда еднократно издаване на удостоверение за куче и отпадане на изискването за пререгистрация. Целта е да се улесни сегашната тромава процедура, при която се налага стопаните на кучета всяка година към 31 март да ги пререгистрират. 

“Към момента в регистъра в Пловдив са вписани близо 10 хил. домашни кучета. Това означава, че всяка година близо 10 хиляди души трябва да излязат в работно време, за да посетят районната администрация и да заявят отново нещо, което вече са заявили”, коментира Веселина Александрова. Вместо това сега тя предлага да е достатъчна само първоначалната регистрация на кучето, а след това собственикът да декларира единствено промяна в обстоятелствата. 

Същото се отнася и за собствениците на кастрирани кучета, които са освободени от такса за домашен любимец. С промените в наредбата се взима предвид, че това е факт, който не се променя и няма нужда да се доказва ежегодно.

В проекта се предлага и прецизиране на текстовете, свързани с налагането на глоби. В момента Наредбата въвежда с различни текстове еднакви по същността си задължения. Повтарянето им води до това, че за неизпълнение на едно и също по характер задължение се налага самостоятелна санкция за всяко. Например, за недеклариране на домашно куче към момента се дължат два вида санкции, които може да стигнат до 200 лв. Сегашната наредба предвижда глоба дори за закъснение с плащането.

“Да се налага глоба за закъсняло плащане на такса, вместо просто да се начислява лихва, е незаконосъобразно, защото според Закона за местните данъци и такси неплащането в срок на административна такса или данък не е административно нарушение. В предлаганите изменения тази нередност е отстранена”, коментира Веселина Александрова. 

Вносителят посочва още, че с промените Наредбата ще бъде съобразена и с приетите през лятото на 2019 г. изменения на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Предстои проектът да бъде подложен на обществено обсъждане.

Ето и пълния проект на наредбата:

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ СЪВЕТНИЦИТЕ ОТ ППГОС „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

ОТНОСНО:  Проект за промяна на НАРЕДБА на ОбС Пловдив за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки, и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив (Наредбата) е имплементирала разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вменяващи задължение за собствениците на кучета да заплащат ежегодна такса за притежаване на куче.

От последното изменение на наредбата от 01.08.2019 г. са приети няколко изменения на Закона за ветеринарномедицинската дейност в Раздел VI „Домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели“ и следва местната наредба да бъде съобразена с тях.

На следващо място местната наредба е създала процедура по ежегодна пререгистрация на притежаваните кучета, която не почива на законови разпоредби и води до огромна административна тежест за собствениците на кучета в Община Пловдив, като същевременно натоварва и администрацията – отделя се значителен човешки и финансов ресурс. Съгласно сега действащата наредба собствениците на кучета декларират, че притежават куче и всяка година до 31-ви март са длъжни отново да декларират този факт, а администрацията ежегодно издава удостоверения с едно и също съдържание и със срок на валидност до 31-ви март на следващата година. Към момента в регистъра за вписани близо 10 000 кучета, което означава, че всяка година до 31-ви март близо 10 000 човека трябва в работно време да посетят районната администрация и да декларират отново, че притежават кучето, което са вече декларирали и да заплатят таксата за годината. За целите на закона и стратегията за овладяване популацията на безстопанствени кучета достатъчно е да се декларира притежаването на куче веднъж и да се издаде еднократно удостоверение на собственика, а последващо деклариране да има единствено при промяна на някое от декларираните обстоятелства.  

Относно освобождаването от задължението за заплащане на такса – отново наредбата има нужда от промяна с цел отпадане на излишната административна тежест. Съгласно закона собствениците на няколко категории кучета са освободени от задължението за заплащане на такса:

 1. (изм. – ДВ, бр. 17 от 2018 г.) кучета на лица с увреждания;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

7. (нова – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Ноторен факт е, че статутът „кастрирано“ куче е непроменяем. Излишно е Община Пловдив ежегодно да установява един и същ непроменяем факт и да издава удостоверение. Ето защо удостоверенията за тази категория кучета също следва да са безсрочни.

Така в резултат на измененията в наредбата се опростява процедурата по регистрация на притежавано куче, като се въвежда еднократно издаване на удостоверение за куче и последващо преиздаване единствено при промяна на някое от вписаните в него обстоятелства.

На следващо място в сегашния вид на наредбата има различни текстове, които въвеждат еднакви по същността си задължения. Повтарянето им на различни места, води до това, че за неизпълнение на едно и също по характер задължение се дължи самостоятелна санкция за всяко едно. Например и в т. 1, и в т. 6 от чл. 4, ал. 2 е въведено едно и също – задължението за деклариране притежаването на куче. При недекларирането обаче ще се дължат два вида санкции – едната е посочена в таблицата с определените глоби и е в размер на 50 лв., а другата съгласно чл 26 от Наредбата е в размер от 100 до 200 лв. В предлаганите изменения всички тези неясноти и повторения са отстранени.

В чл. 5, ал. 4 е посочено, че упълномощени представители на районните администрации могат да санкционират нарушители за изброени в текста нарушения. Сред изброените е чл. 4, ал. 2, т. 2, която точка гласи, че „Таксата се заплаща ежегодно до 31-ви март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31-ви март.“. Така съгласно сега действащата наредба, неплащането в срок на тази местна такса е посочено като нарушение, което се санкционира с глоба. Това е в противоречие с нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за местните данъци и такси, чийто чл. 127, ал. 2 гласи следното: „Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по този закон.“. В предлаганите изменения тази незаконосъобразност е отстранена.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 6, ал. 1, б. „и“ от ЗМДТ във вр.с чл. 174 и чл. 175 от ЗВМД ви предлагаме Общински съвет Пловдив да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 204, взето с Протокол № 10 от 31.05.2012 г.; изм. и доп. с Р. № 499, Пр. № 22 от 20.12.2012 г.; изм. и доп. с Р. № 197, Пр. № 11 от 04.06.2015 г.; изм. и доп. с Р. № 255, Пр. № 15 от 01.08.2017 г.; изм. и доп. с Р. № 236, Пр. № 14 от 1.08.2019 г., както следва:

§ 1. Чл. 4, ал. 1, т. 1 придобива следната редакция:

„Собствениците на кучета, навършили 6-седмична възраст, ги представят на регистриран ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика във ветеринарномедицинско заведение за:

(а) официална идентификация чрез поставяне на инжектируем транспондер и издаване на идентификационен документ (паспорт), отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 51, ал. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

(б) обезпаразитяване и ваксинация срещу болести по кучетата, различни от болестта бяс.“

§ 2. Чл. 4, ал. 1, т. 2 придобива следната редакция:

„Собствениците на кучета, навършили 12-седмична, но не повече от 6-месечна възраст, ги представят на ветеринарния лекар по т. 1 за първоначално поставяне на ваксина срещу болестта бяс. Всяка следваща ваксинация срещу болестта бяс се извършва 12 месеца след предходната.“

§ 3. Чл. 4, ал. 1, т. 3 придобива следната редакция:

„След извършване на действията по т. 1 и 2 ветеринарният лекар въвежда данните в Интегрираната информационна система на БАБХ в срока по чл. 39, ал. 2, т. 14 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.“

§ 4. Чл. 4, ал. 2 придобива следната редакция:

„Деклариране в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище, притежаването на домашно куче:“

§ 5. Чл. 4, ал. 2, т. 1 придобива следната редакция:

„В 3-месечен срок от датата на придобиване на куче, собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище. За всяко декларирано куче общината издава Удостоверение за регистрация, валидно до промяна на някое от съдържащите се в него обстоятелства, със следната информация:

(а) Номер на картон на кучето, създаден при регистрацията му;

(б) Име на собственика на кучето;

(в) Постоянен адрес на собственика на кучето;

(г) Пол на кучето;

(д) Адрес на кучето;

(е) Номер на идентификационен медальон;

(ж) Дата на издаване на ветеринарномедицинския паспорт;

(з) Татуировъчен номер/Номер на поставен микрочип;

(и) Категория на кучето, съгласно чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

(й) Начин и дата на придобиване на кучето;

(к) Дата на първоначална регистрация.“

§ 6. Чл. 4, ал. 2, т. 2 придобива следната редакция:

„За притежаване на куче собственикът заплаща такса по реда на Закона за местните танъци и такси ежегодно до 31-ви март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31-ви март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.“

§ 7. Чл. 4, ал. 2, т. 3, б. „а“ думата „инвалиди“ се заменя с „лица с увреждания“.

§ 8. Вчл. 4, ал. 2, т. 3, се добавя нова б. „з“ със следния текст: „ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча – удостоверено със съответните разрешителни и удостоверения по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.“

§ 9. Чл. 4, ал. 2, т. 4 придобива следната редакция:

„Обстоятелствата по предходната т. 3 се удостоверяват със съответните надлежни документи ежегодно до 31-ви март или при настъпването им, като за освобождаването от такса общината издава Удостоверение за регистрация със срок на валидност 31-ви март на годината, следваща издаването. Собствениците на кучета по б. „д“ от предходната т. 3 удостоверяват обстоятелството еднократно и издаденото Удостоверение за регистрация с отбелязаното обстоятелство е със срок на валидност по чл. 4, ал. 2, т. 1.“

§ 10. Чл. 4, ал. 2, т. 6 се отменя.

§ 11. Чл. 4, ал. 2, т. 7 се отменя.

§ 12. Чл. 4, ал. 2, т. 8, б. „а“ се отменя.

§ 13. Чл. 4, ал. 2, т. 8, б. „б“ се отменя.

§ 14. Чл. 4, ал. 2, т. 8, б. „в“ се отменя.

§ 15. Чл. 4, ал. 2, т. 9 се отменя.

§ 16. Чл. 4, ал. 2, т. 10 придобива следната редакция:

„При промяна на обстоятелство по т. 1 собственикът е длъжен в 1-месечен срок да уведоми районната администрация, съхраняваща картона на кучето, като декларира новото обстоятелство.

т. 1 (изм. с Р. № 197,пр. № 11 от 04.06.2015 г.) Необходимите промени в картона на кучето се извършват по служебен път, а на собственика се издава ново Удостоверение за регистрация на куче, съдържащо новите обстоятелства.

т. 2. Когато новото обстоятелство налага промяна в районната администрация, която следва да съхранява картона на кучето, районната администрация въвежда декларираното ново обстоятелство в картона на кучето, служебно уведомява районната администрация по новия адрес и ѝ изпраща картона на кучето за съхранение и издаване на ново Удостоверение за регистрация на куче.“

§ 17. Чл. 4, ал. 2, т. 12 придобива следната редакция:

„При смърт или изгубване на кучетособственикът е длъжен в срок до 10 дни от настъпване на събитието да уведоми писмено районната администрация, извършила картотекирането/регистрацията, с цел електронният картон да бъде закрит и архивиран.“

§ 18. Чл. 5, т. 4 придобива следната редакция:

„Упълномощени представители на районните администрации извършват административната регистрация/електронно картотекиране на домашните кучета. Същите, при установяване нарушения по чл. 4, ал. 2, т. 1,  т. 4, т. 10 и т. 11, имат право да санкционират нарушителя. Обстоятелството по санкционирането се отразява надлежно в съответния картон в електронния регистър.“

§ 19. В “Таблица за размера на глобите и имуществените санкции” в частта за нарушенията и санкциите ред 1-ви придобива следната редакция:

чл. 4, ал. 1, т. 1В размер на пълния размер на годишната такса за притежаване на куче плюс 5050200

§ 20. В “Таблица за размера на глобите и имуществените санкции” в частта за нарушенията и санкциите ред 5-ти придобива следната редакция:

Чл. 4, ал. 2, т. 4В размер на пълния размер на годишната такса за притежаване на куче

§ 21. В “Таблица за размера на глобите и имуществените санкции” в частта за нарушенията и санкциите ред 6-ти се отменя.

§ 22. В “Таблица за размера на глобите и имуществените санкции” в частта за нарушенията и санкциите ред 7-ми се отменя.

§ 23. В “Таблица за размера на глобите и имуществените санкции” в частта за нарушенията и санкциите ред 8-ми се отменя.

В Преходни и заключителни разпоредби се създават нови:

§ 16. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив, приета с Решение № ……, взето с протокол № ……. от ……………. г. на Общински съвет – Пловдив, влиза в сила от деня на приемането й.

§ 17. За издадените по досегашния ред Удостоверения, считано от влизане на наредбата в сила след  измененията ѝ с Решение № ……, взето с протокол № ……. от ……………. г. на Общински съвет – Пловдив, отпада действието на посочения в тях срок на валидност, с изключение на удостоверенията по чл. 4, ал. 2, т. 4.

  1. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на гр.Пловдив.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив е приета с Решение №…………., взето с Протокол №………… от ………………..г.

МОТИВИ: Настоящото решение се взема с правни основания чл. 21, ал. 1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 6, ал. 1, б. „и“ от ЗМДТ във вр.с чл. 174 и чл. 175 от ЗВМД и фактически основания: Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки и регламентиране отглеждането на домашни кучета и котки на територията на Община Пловдив (Наредбата) е имплементирала разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност, вменяващи задължение за собствениците на кучета да заплащат ежегодна такса за притежаване на куче.

От последното изменение на наредбата от 01.08.2019 г. са приети няколко изменения на Закона за ветеринарномедицинската дейност в Раздел VI „Домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели“ и следва местната наредба да бъде съобразена с тях.

На следващо място местната наредба е създала процедура по ежегодна пререгистрация на притежаваните кучета, която не почива на законови разпоредби и води до огромна административна тежест за собствениците на кучета в Община Пловдив, като същевременно натоварва и администрацията – отделя се значителен човешки и финансов ресурс. Съгласно сега действащата наредба собствениците на кучета декларират, че притежават куче и всяка година до 31-ви март са длъжни отново да декларират този факт, а администрацията ежегодно издава удостоверения с едно и също съдържание и със срок на валидност до 31-ви март на следващата година. Към момента в регистъра за вписани близо 10 000 кучета, което означава, че всяка година до 31-ви март близо 10 000 човека трябва в работно време да посетят районната администрация и да декларират отново, че притежават кучето, което са вече декларирали и да заплатят таксата за годината. За целите на закона и стратегията за овладяване популацията на безстопанствени кучета достатъчно е да се декларира притежаването на куче веднъж и да се издаде еднократно удостоверение на собственика, а последващо деклариране да има единствено при промяна на някое от декларираните обстоятелства. 

Относно освобождаването от задължението за заплащане на такса – отново наредбата има нужда от промяна с цел отпадане на излишната административна тежест. Съгласно закона собствениците на няколко категории кучета са освободени от задължението за заплащане на такса:

 1. (изм. – ДВ, бр. 17 от 2018 г.) кучета на лица с увреждания;

2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;

3. кучета, използвани за опитни цели;

4. кучета, използвани от Българския червен кръст;

5. кастрирани кучета;

6. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.

7. (нова – ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.

Ноторен факт е, че статутът „кастрирано“ куче е непроменяем. Излишно е Община Пловдив ежегодно да установява един и същ непроменяем факт и да издава удостоверение. Ето защо удостоверенията за тази категория кучета също следва да са безсрочни.

Така в резултат на измененията в наредбата се опростява процедурата по регистрация на притежавано куче, като се въвежда еднократно издаване на удостоверение за куче и последващо преиздаване единствено при промяна на някое от вписаните в него обстоятелства.

На следващо място в сегашния вид на наредбата има различни текстове, които въвеждат еднакви по същността си задължения. Повтарянето им на различни места, води до това, че за неизпълнение на едно и също по характер задължение се дължи самостоятелна санкция за всяко едно. Например и в т. 1, и в т. 6 от чл. 4, ал. 2 е въведено едно и също – задължението за деклариране притежаването на куче. При недекларирането обаче ще се дължат два вида санкции – едната е посочена в таблицата с определените глоби и е в размер на 50 лв., а другата съгласно чл 26 от Наредбата е в размер от 100 до 200 лв. В предлаганите изменения всички тези неясноти и повторения са отстранени.

В чл. 5, ал. 4 е посочено, че упълномощени представители на районните администрации могат да санкционират нарушители за изброени в текста нарушения. Сред изброените е чл. 4, ал. 2, т. 2, която точка гласи, че „Таксата се заплаща ежегодно до 31-ви март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31-ви март.“. Така съгласно сега действащата наредба, неплащането в срок на тази местна такса е посочено като нарушение, което се санкционира с глоба. Това е в противоречие с нормативен акт от по-висока степен, а именно Закона за местните данъци и такси, чийто чл. 127, ал. 2 гласи следното: „Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците и таксите по този закон.“. В предлаганите изменения тази незаконосъобразност е отстранена.

ППГОС „Демократична България – Обединение“

Регион:

Пловдив
PlaceholderThumbnail

Още новини

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Националния съвет на „Да, България!“ предлага план за това как ПП-ДБ да тестват наличието на готовност за реформи в 50-ото Народно събрание като предпоставка за участие в реализацията на третия мандат

Националния съвет на „Да, България!“ предлага план за това как ПП-ДБ да тестват наличието на готовност за реформи в 50-ото Народно събрание като предпоставка за участие в реализацията на третия мандат

Христо Иванов: Ако има шанс да бъде формирано правителство анти-Пеевски, длъжни сме пред нашите избиратели да го направим 

Христо Иванов: Ако има шанс да бъде формирано правителство анти-Пеевски, длъжни сме пред нашите избиратели да го направим 

Надежда Йорданова: Готови сме да разговаряме с всички политически сили, които подкрепят нашите реформи, с изключение на “Възраждане”

Надежда Йорданова: Готови сме да разговаряме с всички политически сили, които подкрепят нашите реформи, с изключение на “Възраждане”

По предложение на ПП-ДБ парламентът създаде временна комисия “Нотариуса и Пепи Еврото”

По предложение на ПП-ДБ парламентът създаде временна комисия “Нотариуса и Пепи Еврото”

Всички новини

Медиатека

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Христо Иванов в 120 минути

Христо Иванов в 120 минути

Божидар Божанов: За да решим политическата криза, реформата в съдебната власт трябва да бъде изведена на преден план

Божидар Божанов: За да решим политическата криза, реформата в съдебната власт трябва да бъде изведена на преден план

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK