Демократична България обжалва решение на ЦИК за регистрация на участниците в парламентарния вот

29 януари 2021, петък Viber

Демократична България обжалва решение на ЦИК за регистрация на участниците в парламентарния вот

Демократична България подава жалба до Върховния административен съд заради решението на Централната избирателна комисия (№ 1961-НС от 27 януари 2021 г.) за регистрация на партии и коалиции за участие в парламентарните избори на 4 април.

В решението е записано, че “наименованието на коалицията може да съдържа само наименованието на една или няколко от партиите в състава на коалицията.” Условието е неясно, а тълкуването води в две посоки, е мнението на коалицията.

На първо място, ограничават ли се коалициите да включват в наименованията си изрази и думи, които са различни от наименованията на една или няколко партии в състава на коалицията? На второ място, въвежда ли се изискване в наименованието на коалицията задължително да се съдържа наименованието на една или няколко от партиите в състава на коалицията?

В жалбата си Демократична България цитира разпоредбите на Изборния кодекс, където преценката дали в наименованието на коалицията да се включват или не наименованието или абревиатурата на участващите в коалиция партии е предоставена на самите формации. Припомня и предходна практика на ЦИК, която е била в тази посока. 

Освен че иска то ВАС да отмени цитираното изречение от решението, Демократична България отправя и искане до ЦИК, с цел бързина на процеса, комисията да преразгледа сама решението си в тази му част.

Ето и текста на жалбата:

ЧРЕЗ

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ДО

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ЖАЛБА

от

ПП Движение Да България

Срещу: т.4, изречение последно на Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г.

Правно основание: чл. 58 от Изборния кодекс

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

В т. 4 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. е записано следното условие “Наименованието на коалицията може да съдържа само наименованието на една или няколко от партиите в състава на коалицията.”

Това условие е неясно. Граматическото тълкуване на цитираното изречение води до неясноти в две посоки. На първо място, ограничават ли се коалициите да включват в наименованията си изрази и думи, които са различни от наименованията на една или няколко партии в състава на коалицията? На второ място, въвежда ли се изискване в наименованието на коалицията задължително да се съдържа наименованието на една или няколко от партиите в състава на коалицията?

Условията за образуване на наименованията и абревиатури на коалициите за участие в изборите са определени в  чл. 128, ал. 1 от Изборния кодекс.

Съгласно чл. 128, ал. 1 от ИК наименованието или абревиатурата на коалиция, включително на местна коалиция, не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии до датата на обнародване в „Държавен вестник“ на указа на президента или на решението на Народното събрание за насрочване на изборите, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Наименованието или абревиатурата на коалиция, включително местна коалиция, не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители, или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.

Видно от правната норма, в Изборния кодекс не се съдържа изискване наименованието на коалицията да съдържа само наименованието на една или няколко от партиите в състава на коалицията.

Изречение последно на чл. 128, ал. 1 от ИК се отнася само за местните коалиции и не може да се разширява спрямо коалициите, които се регистрират за участие в парламентарни дни.

Също така, съгласно чл. 128, ал. 3 от ИК наименованието или абревиатурата на участващите в коалиция партии може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията. Това правило е възпроизведено в т. 7 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК.

В нормата се прави ясно разграничение между наименование на коалицията и наименованията на партиите,  участващи в коалицията. Правната норма е диспозитивна по своя характер. Изрично е посочено, че  наименованието или абревиатурата на участващите в коалиция партии може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията. С други думи, преценката за това дали в наименованието на коалицията да се включват или не наименованието или абревиатурата на участващите в коалиция партии е предоставена на самите политически субекти, при спазване на ограниченията на чл. 128, ал. 1 от ИК. Законът не въвежда нито задължение наименованието на коалицията да включва наименованието на участващите в нея партии, нито забрана в наименованието на коалицията да се включват думи изрази, различни от наименованията на включените в нея партии.

В допълнение ще посочим, че законодателят изрично допуска коалициите да имат пълно или съкратено наименование, видно от чл. 140, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК и т. 22, букви “а” и “б” от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК, без да се изисква нито пълното, нито съкратеното наименование да се състои само от наименованието на една или повече от партиите, които формират коалицията.

Практиката по прилагане на тези норми от Изборния кодекс е в подкрепа на посоченото тълкуване. Например, Коалиция Демократична България – Обединение е регистрирана за участие за последните 2 вида избори: Избори за Европейски парламент през 2019 г. и Местни избори 2019 г. по следния начин:

  • Съкратено наименование Коалиция “Демократична България – Обединение”;
  • Пълно наименование Коалиция “Демократична България – Обединение” (Да, България, ДСБ и Зелено движение).

Пълното наименование на коалицията съдържа други думи и изрази, освен наимнованието на партиите в коалицията, а съкратеното наименование на коалицията не съдържа наименованията на партиите, които участват в нея.

Налице са и други примери, например: КП „ДВИЖЕНИЕ „ЗАЕДНО“, КП „ВЪЗХОД“ – за  Избори за Европейски парламент през 2019 г., и КП Движение ЗАЕДНО за промяна, КП „Ние, Гражданите“, КП „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ и пр.

С оглед на изложеното считаме, че изречение последно от т. 4 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК е незаконосъобразно, поради противоречие с чл. 128 от ИК.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

Въз основа на изложените аргументи, моля, да се произнесете с решение, с което да уважите подадената от нас жалба и да отмените изречение последно от т. 4 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК относно регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., а именно в частта, която гласи: “Наименованието на коалицията може да съдържа само наименованието на една или няколко от партиите в състава на коалицията.”

ДО

ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО 

ОТ 

ПП Движение Да България

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ,

Приложено, изпращаме Жалба срещу т. 4, изречение последно от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г.  На ЦИК.

Молим, с оглед процесуална икономия, преди препращане на настоящата жалба до ВАС, да разгледате съдържащото се в настоящото писмо особено искане относно т. 4, изречение последно от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г.  На ЦИК.

Аргументите ни за това са следните:

В т. 4 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на Централната избирателна комисия относно регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. е записано следното условие “Наименованието на коалицията може да съдържа само наименованието на една или няколко от партиите в състава на коалицията.”

Това условие е неясно. Граматическото тълкуване на цитираното изречение води до неясноти в две посоки. На първо място, ограничават ли се коалициите да включват в наименованията си изрази и думи, които са различни от наименованията на една или няколко партии в състава на коалицията? На второ място, въвежда ли се изискване в наименованието на коалицията задължително да се съдържа наименованието на една или няколко от партиите в състава на коалицията?

По време на обсъждане на Решението в откритото заседание на ЦИК на 27.01.2021 г., проведеният дебат и изложените аргументи бяха в посока – в наименованието на коалицията да не се включва наименование на партия, която не е в състава на коалицията. Така изписаният текст обаче не отразява изложените съображения.

Условията за образуване на наименованията и абревиатури на коалициите за участие в изборите са определени в  чл. 128, ал. 1 от ИК.

Съгласно чл. 128, ал. 1 от ИК наименованието или абревиатурата на коалиция, включително на местна коалиция, не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии до датата на обнародване в „Държавен вестник“ на указа на президента или на решението на Народното събрание за насрочване на изборите, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Наименованието или абревиатурата на коалиция, включително местна коалиция, не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители, или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.

Видно от правната норма, в Изборния кодекс не се съдържа изискване наименованието на коалицията да съдържа само наименованието на една или няколко от партиите в състава на коалицията.

Изречение последно на чл. 128, ал. 1 от ИК се отнася само за местните коалиции и не може да се разширява спрямо коалициите, които се регистрират за участие в парламентарни избори.

Също така, съгласно чл. 128, ал. 3 от ИК наименованието или абревиатурата на участващите в коалиция партии може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията. Това правило е възпроизведено в т. 7 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК.

С оглед на изложеното, моля на основание чл. 91, ал. 1 АПК да преразгледате да изречение последно в  т. 4 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК и да го отмените или да го измените, така че да се отстрани неяснотата и противоречието с чл. 128, ал.1 от Изборния кодекс.

В случай на отстраняване на посоченото противоречие със закона, ние незабавно ще оттеглим приложената жалба. 

Приложение: Съгласно текста.

С уважение:

Адв. Надежда Георгиева Йорданова

Още новини

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Националния съвет на „Да, България!“ предлага план за това как ПП-ДБ да тестват наличието на готовност за реформи в 50-ото Народно събрание като предпоставка за участие в реализацията на третия мандат

Националния съвет на „Да, България!“ предлага план за това как ПП-ДБ да тестват наличието на готовност за реформи в 50-ото Народно събрание като предпоставка за участие в реализацията на третия мандат

Христо Иванов: Ако има шанс да бъде формирано правителство анти-Пеевски, длъжни сме пред нашите избиратели да го направим 

Христо Иванов: Ако има шанс да бъде формирано правителство анти-Пеевски, длъжни сме пред нашите избиратели да го направим 

Надежда Йорданова: Готови сме да разговаряме с всички политически сили, които подкрепят нашите реформи, с изключение на “Възраждане”

Надежда Йорданова: Готови сме да разговаряме с всички политически сили, които подкрепят нашите реформи, с изключение на “Възраждане”

По предложение на ПП-ДБ парламентът създаде временна комисия “Нотариуса и Пепи Еврото”

По предложение на ПП-ДБ парламентът създаде временна комисия “Нотариуса и Пепи Еврото”

Всички новини

Медиатека

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Христо Иванов в 120 минути

Христо Иванов в 120 минути

Божидар Божанов: За да решим политическата криза, реформата в съдебната власт трябва да бъде изведена на преден план

Божидар Божанов: За да решим политическата криза, реформата в съдебната власт трябва да бъде изведена на преден план

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK