"Да, България!" внесе жалба в ЦИК срещу дружество на Пеевски

В разгара на предизборната кампания „медия“, зад която стои Делян Пеевски, кандидат за народен представител от ДПС, инвестира огромни средства за поредното активно мероприятие срещу „Да, България!“. 

„Вестник“ Телеграф разпространи „книга“, озаглавена „Крадци на демокрация“, чиято цел е да злепостави „Да, България!“ и нейните кандидати по време на предизборната кампания. 

Консултация с експерти показва, че само за тази пропагандна акция са инвестирани над 200 000 лева, а това е повече от бюджета за цялата ни предизборна кампания.

Подобно арогантно потъпкване на правовия ред в България е абсолютно неприемливо и е груба намеса на кандидат-депутат в демократичния изборен процес. 

Ще сезираме всички компетентни органи, които имат отношение към подобни груби посегателства срещу демокрацията в страната. Медиите-бухалки, които българската мафия използва срещу нас, няма да ни спрат!

Коалиция „Движение Да България“ внесе жалба до Централната избирателна комисия, с копие до Сметната палата. Ето пълния ѝ текст.

ЖАЛБА

от Коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ регистрирана с Решение № 4263-НС от 8 февруари 2017 г. на ЦИК за участие в изборите за Народно съобрание, насрочени на 26.03.2017 г., представлявана от  Христо Любомиров Иванов, и

Христо Любомиров Иванов в качеството му на кандидат за народен представител, регистриран в листите на Коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ в МИР-25, с Решение № 37 от 21.02.2017 г. на РИК- 25 – София, и МИР- 16, с Решение № 36 от 21.02.2017 г. на РИК- 16 – Пловдив

чрез пълномощника си адв. Надежда Йорданова

гр. София; бул. Драган Цанков, 12-16, ап. 7

Относно: Нарушения на правилата за предизборната кампания

Правно основание: чл. 200, ал 1, както и чл. 177 и чл. 183, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс

Уважаеми госпожи и господа, членове на Централната избирателна комисия,

На 13 март 2017 г. с изданието на вестник „Телеграф“, безплатно бе разпространена книга със заглавие „Крадци на демокрация“ (оттук насетне наричана за краткост „Книгата“) с издател „Телеграф“ ЕООД, ЕИК 130446187. Вестник „Телеграф“ е ежедневник с национално покритие, вследствие на което Книгата, предоставяна с броя от 13 март 2017 г., е била разпространена на територията на цялата страна. С посочената публикация са нарушени редица императивни забрани, свързани с провеждането на предизборна кампания за парламентарните избори, насрочени на 26 март 2017 г. По-конкретно, нарушени са а чл. 179 и чл. 180, ал. 1, чл. 177 и чл. 183, ал.1,ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс (ИК). Нарушенията са осъществени както от дружество „Телеграф“ ЕООД, така и от свързания с дружеството и упражняващ контрол върху собствеността и управлението му кандидат за народен представител Делян Славчев Пеевски.

 • Относно данните за свързаност между „Телеграф“ ЕООД и кандидата за народен представител Делян Славчев Пеевски:

Видно от търговския регистър (ТР), едноличен собственик на „Телеграф“ ЕООД е „НСН Инвестмънт“ ЕООД, ЕИК 203628966. Собственик на второто дружество, отново видно от ТР, е регистрираното в Обединените арабски емирства дружество Intrust Intl. Както става ясно от декларация вх. номер ККИПЕ-553-22/12 от 30.11. 2015 по чл. 12, т. 3 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) и достъпна в Регистъра по ЗПУКИ на сайта на Народното събрание, Делян Славчев Пеевски е декларирал, че е придобил 100% от дружеството Intrust Ltd. От въпросната верига на еднолични собственици е недвусмислено видно, че Делян Славчев Пеевски е краен собственик на „Телеграф“ ЕООД.

С Решение № 33 – НС Пазарджик, 17.02.2017 на РИК – Пазарджик, Делян Славчев Пеевски е регистриран като водач на кандидатската листа на партия Движение за права и свободи – ДПС за участие в избори за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г в РИК 13-Пазарджик. Същият е водач и на листата на ДПС в РИК-Благоевград, видно от Решение № 21-НС на РИК-Благоевград. В този смисъл Книгата следва да бъде разглеждана и като материал, издаден от кандидат за народен представител от Движението за права и свободи и насочен срещу Коалиция „Движение Да България“.

 • Относно обстоятелството, че публикуването и разпространението на Книгата имат характер на предизборна агитация:

Според легалното определение в § 1, т. 17 от ДР на ИК „предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Съгласно трайната съдебна практика, не е необходимо да е налице пряк призив за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори, а е достатъчно да бъде направено политическо внушение за същото (Решение № 4552 от 18.04.2016 г. на ВАС по адм. д. № 2111/2016 г., IV о.,  Решение № 7133 от 27.05.2014 г. на ВАС по адм. д. № 6889/2014 г., IV о.). Отправянето на политически внушения е основно съдържание на предизборната кампания. Предизборната агитация в практиката на ЦИК и ВАС винаги е възприемана като отправяне на политически внушения под каквато и да било форма.

Посочената Книга, в рамките на 240 страници, съдържа многобройни негативни внушения относно коалиция „Движение Да България“ и кандидати за депутати от регистрираните от нея кандидатски листи. По съществото си тези внушения съставляват политически внушения, тъй като отправят непряк призив за неподкрепа на участници в парламентарните избори. В този смисъл, публикуването и разпространението на Книгата представляват форма на предизборна агитация и като такива следва да отговарят на определените условия в Глава дванадесета от ИК.

 • Относно обстоятелството, че по естеството си Книгата има характер на агитационен материал:

Макар ИК да не съдържа легална дефиниция на понятието „агитационен материал“, използвано в чл. 183 и следващите от ИК, систематичното тълкуване на разпоредбите на Глава 12, Раздел 2 от ИК и тези на § 1, т. 17 от ДР на ИК, дават основание да се направи заключението, че всеки материал, който осъществява предизборна агитация, представлява агитационен материал. Както е обсъдено по-горе, Книгата осъществява предизборна агитация и поради това може да бъде разглеждана като агитационен материал. Като такава, тя следва да отговаря на регламентирани в ИК изисквания.

Въпреки недвусмисления характер на агитационен материал, който Книгата има, нито тя, нито поведението на издателя й във връзка с нейното публикуване и разпространение, отговарят на нормативните изисквания. С публикуването и разпространението на Книгата „Телеграф“ ЕООД нарушава чл. 168, ал. 2, чл. 177 и чл. 183, ал.1, ал. 2 и ал. 4 от ИК.

 • Относно нарушението на чл. 168, ал. 2 от ИК

Книгата се разпространява безплатно от „Телеграф“ ЕООД, т.е. от юридическо лице. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ИК, юридически лица „не може да предоставят във връзка с предизборната кампания движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма“. Чл. 179 от ИК постановява, че „[п]ри излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен“.

В случая няма знак за това, че Книгата представлява платен материал, от което може да бъде направен изводът, че материалът не е платен, т.е. че се издава безвъзмездно. Доколкото „Телеграф“ ЕООД предоставя безвъзмездна услуга под формата на издаването и разпространението на агитационен материал във връзка с предизборната кампания, действията на дружеството са в нарушение на чл. 168, ал. 2 ИК.

Алтернативно, в случай че „Телеграф“ ЕООД твърди, че не е налице нарушаване на чл. 168, ал. 2 от ИК, тъй като не е била налице безвъзмездна услуга, а напротив, материалът е бил платен, то налице е нарушение на чл. 179 от ИК. Наред с това, ако публикуването и разпространението на Книгата са извършени по договор с възложител във връзка с предизборната кампания, „Телеграф“ ЕООД е действало в нарушение на чл. 180, ал. 1 ИК, като в качеството си на доставчик на медийни услуги не е обявило на интернет страницата си този договор.

 • Относно нарушението на чл. 177 от ИК

В разпространения материал не е посочен нито автор на цялостното произведение, нито на съставните части, на които Книгата е разделена. Материалът е публикуван в рамките на предизборната кампания за изборите за народни представители, насрочени на 26.03.2017 г., която с оглед разпоредбите на Изборния кодекс стартира на 24 февруари и приключва на 24 март 2017 г. Тъй като е публикувана без да се посочва нейният автор, по съществото си Книгата представлява „анонимен материал“.

Публикуването на анонимен материал, свързан с предизборната кампания, съставлява нарушение на императивната забрана на чл. 177 от ИК.

 • Относно нарушението на чл. 183, ал. 1 от ИК

Съгласно чл. 183, ал.1, изр. 2 от ИК, на всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава. В разглеждания случай, това изискване не е спазено. Посочването на издателя на материала не може да се счита за изпълнение на нормативното изискване, доколкото не става ясно дали материалът се издава от името на издателя или от друго име, още повече, че авторът не е посочен.

 • Относно нарушението на чл. 183, ал. 2 от ИК

Разглежданата публикация не отговаря и на изискванията на чл. 183, ал. 2 от ИК. Съгласно посочената разпоредба,  всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията следва да заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и да е разположена в обособено поле. В конкретния случай, в публикацията не се съдържа никакво отбелязване в съответствие с нормата на чл. 183, ал. 2 от ИК.

 • Относно нарушението на чл. 183, ал. 4 от ИК

В посочения материал се накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидати, регистрирани с кандидатските листи на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, което съставлява нарушение на императивната забрана на чл. 183, ал. 4, изр. 1во ИК. Необходимостта от бърза реакция на грубото нарушение осъществено от „Телеграф“ ЕООД, както и мащабите на това нарушение, не позволяват изчерпателно изброяване на всички примери за накърняване на добрите нрави, честта и доброто име на кандидати, регистрирани с кандидатските листи на коалиция „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“. Примерите изобилстват в Книгата, но тук посочваме илюстративно само няколко от тях.

Така например, на стр. 59 от Книгата под заглавие „Кукловодите“, са поставени снимките и имената на няколко от кандидатите на коалицията, а именно на Антоанета Димитрова Цонева, водач на листа на Движението във Варна, както и на Христо Любомиров Иванов, водач на листа в София. На стр. 99 от Книгата, Христо Любомиров Иванов е наречен „грантовият барон и назначен за партиен шеф“, с което се правят инсинуации за недемократични процеси по избор на органите на един от членовете на коалицията, като същевременно се накърнява доброто име на кандидата. На страница 124 от Книгата кандидати от Коалиционния партньор ПП „Зелените“ като Тома Белев, Андрей Ковачев и Борислав Сандов са наречени „рекетьори“ и снимките им са поставени под заглавие „Зеленият октопод“, с което се правят внушения за престъпна дейност по аналогия с италианската мафия. Отделна глава е посветена на кандидата на коалицията Христо Любомиров Иванов, като са използвани определенията „проваления министър“ (стр. 184), „познат още като Пинокио“ (стр. 185), а съмишлениците му са определяни като „Соросовите храненици“ и „шайката му“ (стр. 187).

Уважаеми госпожи и господа, членове на Централната избирателна комисия,

С оглед на изложеното и на основание чл. 200, ал. 1 от ИК, моля:

 1. За нарушенията по чл. 177, чл. 183, ал. 1, 2 и 4 от ИК, осъществени с публикувания на 13 март 2017 г. материал – книга със заглавие „Крадци на демокрация“ с издател „Телеграф“ ЕООД, ЕИК 130446187, да издадете акт за установяване на нарушението в изпълнение на правомощията на ЦИК, съгласно чл. 496, ал. 2, т. 1  във връзка с чл. 495 и чл. 480, ал. 2 от ИК.
 2. За нарушението по чл. 168, ал. 2 от ИК, осъществено от „Телеграф“ ЕООД, ЕИК 130446187, да сезирате Сметната палата с оглед осъществяване на правомощията й по чл. 497 във връзка с чл. 476 от ИК.
 3. В случай, че в хода на проверката във връзка с настоящия сигнал установите, че са налице нарушения по чл. 179 и чл. 180, ал. 1 от ИК, осъществени от „Телеграф“ ЕООД, ЕИК 130446187, да сезирате съответната районна избирателна комисия с оглед осъществяване на правомощията й по чл 496, ал. 2, т. 2 от ИК.
 4. За нарушения на забраните за предизборна агитация, съгласно чл. 480, ал. 2, във връзка с чл. 183, ал. 2 и 4, осъществени от кандидата за народен представител Делян Славчев Пеевски, посредством използването на свързано с него юридическо лице, а именно „Телеграф“ ЕООД, да издадете акт за установяване на нарушение на забраните за предизборна агитация съгласно ИК и лично на Делян Славчов Пеевски, кандидат за народен представител от листите на Движение за права и свободи.

Прилагам:

 1. Копие от пълномощно;
 2. Книга със заглавие „Крадци на демокрация“;
 3. Копия на декларации – 2 бр.;
 4. Разпечатка от Търговския регистър – 2 бр.

С уважение:

адв. Надежда Йорданова

Още новини

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Националния съвет на „Да, България!“ предлага план за това как ПП-ДБ да тестват наличието на готовност за реформи в 50-ото Народно събрание като предпоставка за участие в реализацията на третия мандат

Националния съвет на „Да, България!“ предлага план за това как ПП-ДБ да тестват наличието на готовност за реформи в 50-ото Народно събрание като предпоставка за участие в реализацията на третия мандат

Христо Иванов: Ако има шанс да бъде формирано правителство анти-Пеевски, длъжни сме пред нашите избиратели да го направим 

Христо Иванов: Ако има шанс да бъде формирано правителство анти-Пеевски, длъжни сме пред нашите избиратели да го направим 

Надежда Йорданова: Готови сме да разговаряме с всички политически сили, които подкрепят нашите реформи, с изключение на “Възраждане”

Надежда Йорданова: Готови сме да разговаряме с всички политически сили, които подкрепят нашите реформи, с изключение на “Възраждане”

По предложение на ПП-ДБ парламентът създаде временна комисия “Нотариуса и Пепи Еврото”

По предложение на ПП-ДБ парламентът създаде временна комисия “Нотариуса и Пепи Еврото”

Всички новини

Медиатека

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Христо Иванов в 120 минути

Христо Иванов в 120 минути

Божидар Божанов: За да решим политическата криза, реформата в съдебната власт трябва да бъде изведена на преден план

Божидар Божанов: За да решим политическата криза, реформата в съдебната власт трябва да бъде изведена на преден план

Всички видеа

Позиции

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

Позиция на пловдивската структура на Да, България: "Mястото на Альоша е в музей – в музея на историята ни!"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

"Да, България" ще преговаря за коалиционно споразумение с "Продължаваме промяната"

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

“Демократична България” внесе в НС предложение за създаване на временна комисия за изменение на конституцията

Всички позиции
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK