Председателят на Движението ръководи осъществяването на текущата политическа дейност на „Да, България!“ и я представлява в отношенията с други лица. Изпълнителният съвет, от своя страна, подпомага председателя на Движението в изпълнението на функциите му. Председателят на Движението има и право да делегира права на други членове на органи на движението по своя преценка.

Председателят на „Да, България!“ се избира от Националната конференция с мандат 3 години. Мандатът му може да бъде прекратен предсрочно също по решение на Националната конференция.