Националният съвет (НС) е представителен колективен орган на „Движение Да, България“ с тригодишен мандат. По устав се състои от Председателя на Движението и от не по-малко от 50 члена, избрани от Националната конференция. При напускане на член на НС преди изтичане на мандата, съветът продължава да работи в намален състав и членовете не се заместват до следващата Национална конференция. НС заседава не по-рядко от веднъж на три месеца и се свиква от председателя на Движението, по решение на Изпълнителния съвет или по искане на не по-малко от една трета от членовете му. Може да заседава и приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му. Решения се приемат с мнозинство от 50%+1 гласа.

В правомощията и задълженията на Националния съвет попадат:

  • Формиране на общите политически позиции на Движението в различните сфери на обществения и политическия живот и определянето на реда за тяхното осъществяване;
  • Приемане на политическата програма на Движението;
  • Избиране от състава си на членовете на Изпълнителния съвет;
  • Определяне на реда и условията за издигане на кандидати за участие в избори;
  • Решаване на основните въпроси на отношенията с други политически партии;
  • Приемане на бюджета на Движението и на Годишния финансов отчет;
  • Решаване на неуредени в Устава въпроси до следващата Национална конференция;
  • Свикване на Националната конференция не по-рядко от веднъж на всеки три години и др.

На 07.01.2017 год. Първата Национална конференция на Движение Да, България в рамките на Учредителното събрание избра Национален съвет в състав: председател на Движението Христо Иванов и Национален съвет, състоящ се от 102 души. По-долу на страницата ще намерите актуалният списък с членовете на Националния съвет и връзки към техните биографии.

Повече информация за правомощията и задълженията на Националния съвет можете да откриете в Устава на „Да, България!“.