Национална контролна комисия (НКК). Националната контролна комисия е контролният орган на Движение Да, България. Състои се от седем редовни и трима резервни членове, избирани от Националната конференция за срок от три години. При предсрочно прекратяване на мандата на редовен член, неговото място се заема от резервен член. Членовете на НКК не могат да бъдат членове на други органи на Движението, нито да се кандидатират за изборни длъжности в органите на публичната власт. Редовните членове на НКК избират председател помежду си. НКК може да бъде сезирана от всеки член на Движението. С приетите правила за работа на НКК можете да се запознаете тук. НКК заседава и приема решения при присъствие на не по-малко от петима членове и приема решения с подкрепа от не по-малко от 4 гласа.

В правомощията и задълженията на Националната контролна комисия попада да:

  • Следи за спазването на Устава и решава спорове по тълкуването и прилагането на неговите норми;
  • Налага наказание на членове при сезиране за тежко нарушение на Устава или извършване на действия, засягащи публичния образ на Движението. Според етичните правила на Движението наказанието може да бъде: забележка, предупреждение или изключване;
  • Проверява редовността на свикване на Националната конференция.

Кратките биографии на председателя и членовете на Националната контролна комисия са достъпни по-долу. За подаване на сигнал към НКК можете да използвате формата за връзка или следния адрес на ел. поща: [email protected] . Преди да подадете сигнал към НКК, моля запознайте се с условията, при които той е смята за допустим.

Повече информация за дейността на комисията можете да откриете в Устава на „Да, България!“

Правила за работата на Националната контролна комисия (PDF)

Тълкувателни решения на устава:

Тълкувателно решение  № 1 от 27.06.2017 г.

Национална контролна комисия