Изпълнителният съвет (ИС) на „Движение Да, България“ е оперативен ръководен орган и се състои от председателя на Движението и не по-малко от 6 членове, избрани от състава на Националния съвет (НС) за срок от 3 години. Изпълнителният съвет заседава не по-рядко от веднъж месечно и се свиква от председателя на Движението или по искане на не по-малко от една трета от членовете на ИС. Може да заседава и да приема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му. Решения се приемат с мнозинство 50%+1 гласа.

В правомощията и задълженията на Изпълнителния съвет попадат:

  • Подпомагане на председателя на Движението в осъществяването на неговата дейност;
  • Подготвяне на заседанията на НС и организирането на изпълнението на приетите от него решения;
  • Определяне на позициите на Движението по актуални въпроси от обществения и политическия живот и предлагане на приетата позиция за обсъждане на първото следващо заседание на НС.

Към момента Изпълнителният съвет се състои от 17 души, чиито кратки биографии са достъпни по-долу.

Повече информация за правомощията и дейността на Изпълнителния съвет можете да откриете в Устава на „Да, България!“