Правила за работа на Националната контролна комисия на Движение „Да България!“

I. Общи положения

(1) Настоящите правила се приемат на основание чл. 18, ал. 2 от Устава на Движение Да, България! и с тях се определят условията и редът на работа на Националната контролна комисия на Движението. За приемане, допълване и изменение на правилата са необходими най-малко 5 гласа „за“.

(2) Националната контролна комисия е постоянен контролен орган, който следи за спазването на Устава на Движението, решава спорове по тълкуването и прилагането на неговите норми, изключва членове на Движението при условията на Устава и проверява редовността на свикване на Национална конференция.

II. Състав на Националната контролна комисия

(1) (доп. на 27.06.2017 г.) Националната контролна комисия се състои от 7 редовни членове с мандат от 3 години. При предсрочно прекратяване на мандата на редовен член, мястото му се заема от резервен член, определен по решение на останалите членове на Националната контролна комисия. При встъпване в длъжност на резервен член, председателят на Националната контролна комисияму предоставя достъп до всички протоколи и пълната документация за работата на комисията и му разяснява правилата за работа и процедурите, които са възприети от Националната контролна комисия

(2) Редовните членове на Националната контролна комисия избират председател помежду си, като председателстването на Комисията се осъществява на ротационен принцип. Председателят се избира за срок от 5 месеца и след изтичането на този срок като Председател встъпва следващия член на Комисията, определен в решението за избор. Председателят на Националната контролна комисия има следните задължения:

1. свиква и ръководи заседанията на Комисията;
2. предлага дневния ред на заседанията;
3. определя докладващи по постъпилите сигнали;
4. следи за спазването на сроковете при изготвянето на докладите и становищата на Комисията.

(3) Ако Председателят отсъства или е във временна обективна невъзможност да участва в заседание на Комисията, функцията му се изпълнява от следващия определен за председател член, съгласно ротацията по ал. (2).

III. Дейност на Комисията

(1) В дейността си Националната контролна комисия се ръководи от Устава на Движението, както и от законите на Република България.

(2) Комисията е независима в решенията си от всички останали органи на Движението. Тя приема и проучва при строга поверителност сигнали за нарушения на Устава или действия, които са основание за изключване на членове на Движението.

(3) В края на всяка календарна година Националната контролна комисия представя в обобщен вид отчет за дейността си и разработва предложения и препоръки за подобряване на механизмите за контрол на спазването на Устава.

(4) Всеки член на Националната контролна комисия има пълен достъп до цялата документация на Движението, за целите на изпълнение на контролните си функции, предвидени в Устава.

IV. Заседания на Комисията

(1) Националната контролна комисия заседава не по-рядко от веднъж на два месеца, освен ако по-кратки срокове са предвидени в настоящите Правила при специални случаи. При необходимост Председателят на Комисията свиква допълнителни заседания с едноседмично предизвестие до членовете на Комисията. Заседание може да бъде свикано и по искане на трима члена на Комисията, отправено до останалите членове. Заседанията се провеждат при закрити врати и на тях не се допускат външни лица, освен за изслушване на член на Движението, чието изключване се иска.

(2) Заедно с поканата за заседанието членовете на Комисията получават дневния ред. Дневният ред може да бъде допълван с решение на Комисията по предложение на член на заседанието. Заседанието е редовно, ако в него участват най-малко 5 члена на Комисията. По изключение и при наличие обективна невъзможност за присъствие на заседанието, е допустимо участието в него да се реализира чрез телекомуникационни средства, но на не повече от двама члена на едно заседание, когато се обсъждат сигнали за изключване на член на Движението. По въпроси, които не са свързани с изключване, допустимо заседанията да се провеждат и неприсъствено, изцяло чрез телекомуникационни средства.

(3) Проекторешенията се докладват от определения от Председателя докладчик и се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство. За приемане на решение са необходими не по-малко от четири гласа в подкрепа на решението.

(4) На всяко заседание се води протокол, който включва имената на присъствалите, дневния ред на заседанието и взетите решения. Протоколът се изготвя до 7 дни след провеждането на заседание и се подписва от всички участвали на него членове на Комисията.

V. Процедура за проверка на сигнали за нарушения

(1) Националната контролна комисия провежда при строга поверителност и спазване на презумпцията за невиновност проверка по сигнали за нарушения на Устава или извършване на действия, засягащи публичния образ на движението. По изключение и ако важни причини налагат това, по преценка на Председателя и след съгласуване с поне двама други члена на Комисията, той може да информира за постъпил сигнал Председателя на Движението и/или Изпълнителния Съвет, за което е длъжен незабавно да информира останалите членове на Комисията. Всички информирани за постъпил сигнал лица са длъжни да пазят неговата поверителност. Комисията може и да се самосезира за извършване на проверка.

(2) Сигналите за нарушения или жалби се подават до Националната контролна комисия в писмен вид в Деловодството на Движението или на определения за целта електронен адрес и се предават незабавно на Председателя. За разглеждане се допускат единствено сигнали, които отговарят на следните условия:

1. Позволяват по еднозначен начин да се идентифицира лицето, за което се твърди, че е извършило нарушение;
2. Съдържат данни за контакт с подателя на сигнала;
3. Съдържат конкретна, ясна и проверима информация за фактите, които според подателя на сигнала представляват нарушение;
4. Съдържат посочените в сигнала доказателства за тези факти, ако има такива.

(3) Когато сигналът не отговаря на изискванията на ал. 2 по-горе, Председателят дава подходящ срок за отстраняване на недостатъците, но не по-дълъг от 2 седмици. Дори подалото сигнала лице да не отстрани недостатъците в срок, Председателят внася сигнала за разглеждане на следващото заседание на Комисията, която взема решение дали той да бъде върнат или да бъде разгледан, въпреки пороците.

(4) На всички членове на Комисията се осигурява пълен достъп до постъпилите документи по всички сигнали.

(5) Комисията уведомява писмено засегнатото лице, както и Председателя на местната организация, чийто член е засегнатото лице и изисква от тях писмени становища в срок от 2 седмици. На подалия сигнал или жалба се предоставя 1 седмица да се запознае с постъпилите отговори и да уведоми Комисията за своето становище. В отделни случаи Комисията може да реши да изслуша засегнатите страни.

(6) След получаването на писмените отговори Комисията разглежда случая на следващото си заседание. Засегнатите страни се уведомяват писмено за становището на Комисията.

(7) Ако при разглеждането на сигнал за член на Комисията са налице обстоятелства, които биха възпрепятствали безпристрастността на преценката по определен случай, съответният член е длъжен да съобщи и да не участва в обсъждането на случая и гласуването по него. При разглеждане на сигнал срещу член на Комисията, той няма право да участва в обсъжданията, нито да гласува.

(8) Ако Комисията прецени, че не е налице основание за изключване на засегнатото лице, сигналът се отхвърля с мотивирано решение, което е поверително и достъп до което имат единственото членовете на Комисията, подателят на сигнала и засегнатото лице. Нарушаването на поверителността на това решение от когото и да било представлява тежко нарушение от естество да накърни публичния образ на Движението и е само по себе си основание за изключване на нарушителя.

(9) При установяване на наличие на основание за изключване на член на Движението, Комисията го изключва с мотивирано решение, което се обявява публично на интернет страницата на Движението и се изпраща за незабавно изпълнение на Националния съвет и заличаване на изключеното лице от списъка на членовете. Ако някой от членовете на Комисията е несъгласен с решението, този член може да напише особено мнение, което се обявява заедно с решението за изключване.

VI. Процедура за тълкуване и решаване на спорове по тълкуване на Устава

(1) Националната контролна комисия може да бъде сезирана с конкретно искане за тълкуване на Устава по точно поставен въпрос от Председателя на Движението, от най-малко трима члена на Изпълнителния съвет, от петима члена на Националния съвет или от поне десет члена на Движението.

(2) Искането за тълкуване на Устава се разпределя на докладчик от Председателя на Комисията най-късно до два работни дни след постъпването му, а заседанието за обсъждането му се насрочва възможно най-скоро след това, но не по-късно от 25 дни от датата на искането.

(3) Решението на Комисията се взема с обикновено мнозинство и съдържа конкретен отговор на поставения въпрос и се публикува на страницата на Движението.

(4) В случай на спор между органи на Движението относно възложените им компетенции, съгласно Устава, те могат да отнесат този спор за разрешаване от Комисията. Искането се разглежда по реда на ал. 2 по-горе. Решението на Комисията в този случай се изпраща на представителите на съответните органи и не подлежи на оповестяване.

VII. Процедура за проверка на редовността на Национална конференция

Националната контролна комисия следи служебно за спазването на процедурата по Устава за свикване и провеждане на Национална конференция. В случай на констатирани пороци, Председателят свиква при първа възможност заседание на Комисията, на което те да бъдат обсъдени. Решението на Комисията се изпраща за сведение до съответните отговорни за свикването лица, като има консултативен характер и не се обявява по друг начин. При откриване на Националната конференция Председателят на Националната контролна комисия изразява становището на Комисията, дали Националната конференция е редовно свикана.

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK