Стани граждански активист

Освен членове и доброволци, дейността на ПП „Движение Да България“ се подпомага и от граждански активисти. Статутът на гражданските активисти в Движението е дефиниран от чл. 9 на Устава:

Чл. 9. (1) В дейността на Движението като граждански активисти могат да участват и български граждани, които споделят ценностите и целите на Движението, но не са негови членове.
(2) Редът и условията за ангажиране като граждански активист се определят от Националния съвет.

На 28 ноември 2017 г. Националният съвет на ПП „Движение Да България“ взе следното решение, регулиращо участието на граждански активисти в дейността на Движението:

РЕШЕНИЕ
на Националния съвет на
Политическа партия “Движение Да, България!”
от 28 октомври 2017г.
относно реда и условията за ангажиране като граждански активист

Въз основа на чл. 15, aл. 3, т. 9, вр. с чл. 9 от Устава, Националният съвет на ПП Движение Да България реши:

I. Функции, права и задължения
1. Гражданските активисти подпомагат дейността на Политическа партия Движение Да България (Движението) за постигане целите на същото чрез доброволно и безвъзмездно:
1.1. участие в мероприятия, организирани от Движението чрез ръководните му органи или от съответната местна организация, включително мероприятия с кампаниен характер,
1.2. съдействие чрез сигнализиране на Движението или съответната местна организация за конкретен проблем с национално или местно значение,
1.3. подпомагане Движението за намиране решение на възникнал проблем с национално или местно значение чрез становища до Движението или местната организация на база собствена експертиза.
2. Всеки граждански активист на Движението има следните права:
2.1. да изразява свободно своето мнение при съблюдаване на чл. 3 от настоящия регламент,
2.2. да предлага вземане на решения за дейността на местната организация, като в случай че конкретно предложение е изготвено съвместно от минимум десет граждански активиста и е депозирано пред Председателя на местната организация не по–късно от 14 дни преди датата на насрочено Общо събрание на местна организация, то Общото събрание на местната организация е длъжно да го разгледа ида се произнесе по него чрез гласуване,
2.3. да членува в създадени от Движението тематични организации.
3. Всеки граждански активист на Движението е длъжен:
3.1. да не извършва действия, които накърняват публичния образ на Движението и неговите членове,
3.2. при изразяване на мнението си да спазва добрия тон и да не предизвиква конфликти между членовете и гражданските активисти на Движението

IV.Ред за ангажиране като граждански активист
4.1.Лица, които са подали заявление  като граждански активисти, се регистрират от Движението, когато са декларирали, че:
a). са лица с избирателни права,
б). не са членове или симпатизанти/активисти на други политически партии,
в). са запознати с Устава и настоящия Регламент;
4.2. Не могат да бъдат членове на Движениетолица, които са били сътрудници или служители на Държавна сигурност, членове на национални и регионални ръководни органи на партиите на тоталитарния режим.
5. Лицата, желаещи да бъдат регистрирани като граждански активисти, писмено заявяват желанието си, като депозират пред Движението или съответната местна организация заявление по образец – Приложение No.1 към настоящото решение. Когато заявлението е депозирано пред местна организация, последната е задължена в 3–дневен срок да изпрати същото към Движението за вписване в Регистър на гражданските активисти.
6. За целите на регистрацията им гражданските активисти попълват информационна анкета по образец, утвърден от Изпълнителния съвет. В информационната анкета следва да бъдат включени данни относно образованието, професионалния опит, тематичните интереси, основните идеи и ценностната ориентация на лицето.
7. Вписването в регистъра се извършва незабавно от Движението, когато са налице предпоставките по чл. 4, 5 и 6 от настоящото решение.
8. Движението ежемесечно предоставя на местните организации актуализиран списък на регистрираните граждански активисти, заявили съответната община като предпочитано място, на което да осъществяват функциите си.

Решение относно реда и условията за ангажиране като граждански активист и бланка за заявление (прикачен файл)

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK