Ако забележите несъответствия между настоящата секторна платформа с пълния вариант на програмата в документа, готов за сваляне и отпечатване, моля сигнализирайте ни. Окончателният вариант на платформата се намира в приложения документ.

Във външен план “Движение Да България!” ще отстоява утвърждаването на България като неразделна част от семейството на европейските демократични държави, като проактивен участник в процеса на европейска интеграция и като лоялен член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Особена важно за нас е и формирането на пълноценна политика на българската държава, насочена към българите в чужбина, която да позволи жизнената двупосочна връзка с тези български граждани, активното им участие в българския обществен живот и разгръщането на потенциала и опита на задграничните български общности в полза на развитието на страната ни.

Външна политика

Визия:

Запазване на общата геополитическа ориентация на страната като част от семейството на свободните и демократични държави.

Цели:

 • Противодействие на всеки опит за позиционирането на България в положение на “баланс” или “равна отдалеченост” от останалите държави в Европейския съюз в отношенията с трети страни;
 • Развитие на активни двустранни отношения с останалите държави от Балканския регион;
 • Запазване на добросъседски отношения с Турция при придържане към общите европейски позиции, отстояване на правата на човека и демократичния модел на общество;
 • Приоритетно партньорство със страните от Централна и Източна Европа;
 • По-тясно ангажиране с общите отбранителни структури и инициативи на НАТО;
 • Цялостен преглед на отношенията ни с Русия и поставянето им на равноправна основа.
 • Задълбочаване на отношенията с Китай, Япония и Южна Корея.

Политики:

1. Запазване на демократичната външнополитическа ориентация на Република България чрез:

 • Противодействие на опитите за ревизиране на външнополитическата ориентация на България и обвързването ни в орбитата на влияние на държави, които се характеризират с липса на демокрация, потъпкване на правата на човека и агресивен външнополитически курс и които поставят под въпрос основните положения на международното право и сигурността в Европа.
 • Активни и последователни действия в рамките на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), Съвета на Европа и Европейския съюз.
 • Ще се борим решително с всеки опит за позиционирането ни в неудържимото положение на балансьор или страна, равноотдалечена от останалите държави в Европейския съюз и трети страни, които не са част от европейското ценностно обединение и свободния свят.
 • Като част от ЕС и НАТО България трябва да осъществява достойно тези свои позиции, без да допуска да бъде превръщана в пета колона или троянски кон на чужди интереси, каквато опасност разкрива поведението на някои от политическите сили на статуквото у нас.

2. Политика на активни двустранни отношения с останалите държави от Балканския регион чрез:

 • Продължаване на действията ни по посока на по-тесните връзки на страните от Западните Балкани с Европейския съюз;
 • Подобряване на транспортните връзки и върху разширяване на капацитета на входно-изходните точки за пропускане на пътници и товари с оглед на интензифициране на българския износ, на транзита на товари и на засилване на икономическото развитие на пограничните райони;
 • Поддържане на добросъседски отношения с Турция при последователно отстояване на общите европейски позиции, правата на човека и демократичния модел на общество.

3. Развитие на приоритетни партньорски отношения със страните от Централна и Източна Европа:

 • Целенасочена политика на двустранни отношения със страните от Централна и Източна Европа;
 • Идентифициране на общи интереси и отстояване на общи позиции в рамките на ЕС, във външнополитически план и по проблемите на сигурността.

4. Развитие на България като пълноценна част от НАТО, чрез по-тясното ни ангажиране с общите отбранителни структури и инициативи.

 • Ускореното включване на основните елементи на въоръжените сили на страната в структурите на силите на НАТО;
 • Изграждането на общи звена между българската армия и въоръжени сили на други държави членки на НАТО;
 • Споделянето на основни отбранителни функции с държави в нашия регион.

5. Поддържане на приятелски отношения с Руската федерация в духа и рамките на общите европейски позиции, спазването на международното право и категоричното отстояване на общата външнополитическа ориентация на страната.

 • Цялостен преглед на отношенията ни с Русия;
 • Поставянето на отношенията с Русия на равноправна основа;
 • Преразглеждане на неизгодните икономически инициативи;
 • Реципрочното културно сътрудничество между България и Русия.

6. Задълбочаване на отношенията с Китай, Япония и Южна Корея:

 • осъществяването на конкретни икономически проекти;
 • привличането на инвестиции в българската икономика.

Европейски съюз

Визия:
Активно участие на България в европейския процес и реализиране на втора вълна на интеграция в ЕС.

Цели:

 • Постигане на по-задълбочено и стратегически ориентирано разбиране за членството ни в ЕС;
 • Задълбочаването на европейската интеграция в областта на сигурността и отбраната;
 • Реформиране на европейската политика за убежище чрез солидарно споделяне на тежестта от бежанския поток и засилване на действията на ЕС за премахване на причините, които го пораждат;
 • Завършване на присъединяването на страната ни към Шенгенската система, също както присъединяването ни към Еврозоната и Европейския банков съюз;
 • Запазване на мониторинга на Европейската комисия над България в правосъдието и вътрешните работи до реалното преодоляване на съществуващите проблеми в тези области;
 • Повече европейски финансов ресурс към програми, фокусирани върху повишаване на конкурентоспособността, икономическия растеж и създаване на работни места чрез нови технологии и иновативни проекти;
 • Гарантирането на придобитите права на гражданите на ЕС в Обединеното кралство.

Политики :

1. Утвърждаване на задълбочено и стратегически ориентирано разбиране за членството ни в ЕС.

 • Необходимо е Европейският съюз да бъде разглеждан не като донор на финансов ресурс, а като нов инструмент на публично регулиране, който ни позволява да решаваме проблеми и да постигаме цели, които България не може да осъществи самостоятелно.
 • Коренна промяна на българската политика в ЕС, за постигането на активно отношение на страната ни към основните въпроси, пред които Европа е изправена и за пълноценното ни участие във формирането на общите решения на европейско ниво.
 • Компенсиране на слабостите и изоставането в досегашната подготовка, да бъде променен подходът към този въпрос и да се определят ясни приоритети, които отговарят на националните интереси и имат значимост за целия Европейски съюз. Като такива приоритети ние ще отстояваме:
  • задълбочаването на европейската интеграция в областта на сигурността и отбраната чрез създаването на европейска прокуратура, същинска оперативна обща европейска полицейска служба, засилване на общия контрол по външните граници, създаването на обща европейска разузнавателна агенция и на обща европейска система за отбрана;
  • консолидиране на същинска обща европейска енергийна политика, която гарантира енергийната сигурност на ЕС, ограничава едностранната зависимост на отделни държави членки от един доставчик или източник на енергия и стимулира мащабното използване на енергия от възобновяеми източници;
   реформиране на европейската политика за убежище, чрез солидарно споделяне на тежестта от бежанския поток и засилване на действията на ЕС за премахване на причините, които го пораждат.

2. Пряко участие на България в консолидирането на европейската интеграционна система.

 • Завършване на присъединяването на страната ни към Шенгенската система;
 • Присъединяването ни към Еврозоната и Европейския банков съюз;
 • Недопускане разгръщането на модел на диференцирана интеграция, или „Европа на две скорости“, при който страната ни не е пълноценен сътрудник в изграждането във формите на същинска интеграция занапред.

3. Запазване на мониторинга на Европейската комисия над България до реалното преодоляване на съществуващите проблеми в секторите правосъдие и вътрешни работи.

 • Ясно назоваване на слабостите в напредъка на страната ни;
 • Обвързването на наблюдението с конкретни решения на реформи и измерители за напредък, които не позволяват подмяната на необходимите решения с политически декларации и палиативни мерки;
 • Обвързване на финансирането от европейския бюджет с напредъка в реформирането на секторите правосъдие и вътрешни работи и засилване на контрола на Европейската комисия над изпълнението на проекти с европейски средства в България с оглед преодоляване на корупционните практики.

4. Повече европейски финансов ресурс към програми, фокусирани върху повишаване на конкурентоспособността, икономическия растеж и създаване на работни места чрез нови технологии и иновативни проекти.

 • Промяна в приоритетите на финансиране на европейския бюджет и насочване на повече ресурс към стимулиране на икономически растеж чрез иновации и подкрепа на малки и средни предприятия;
 • Въвеждането на принципите на бюджетиране обвързано с резултатите, което гарантира по-висока ефективност на разходваните средства и превенция на корупционни практики;
 • Намаляването на различията във финансирането на различните страни членки по Общата аграрна политика.

5. Активна позиция на България по отношение преговорите за излизане на Великобритания от ЕС.

 • гарантирането на придобитите права на гражданите на ЕС в Обединеното кралство;
 • отстояване на прилагането на принципа на недискриминация спрямо българските граждани и гражданите на ЕС и след излизане на Обединеното кралство от Съюза.

 Българи в чужбина

Визия:
Голяма България е тази България, която цени и интегрира пълноценно най-важния свой ресурс – българите, където и да се намират те.

Цели:

 • Поддържане на живи форми на връзка с българите в чужбина.
 • Гарантиране участието на българите в чужбина в обществения живот у нас.
 • Използване на потенциала и опита на българите в чужбина за постигане на възходящо икономическо развитие.

Политики:

1. Подпомагане на пълноценното участие на българите в чужбина в политическия и обществен живот у нас чрез промяна на изборното законодателство, отчитаща, че голям брой български граждани пребивават продължително извън територията на страната

 • създаването на избирателни райони на българите в чужбина;
 • въвеждане на постоянни избирателни списъци за гражданите в чужбина, които подпомагат администрирането и минимизират рисковете от нередности при провеждане на изборите в чужбина
 • електронно гласуване;
 • разкриване на достатъчен брой изборни секции зад граница

2. Подобряване на обслужването и подкрепата на българите в чужбина от органите на българската държава:

 • подобряване на административното обслужване на българските граждани от дипломатическите и консулски представителства, както и въвеждането на по-гъвкави форми на консулско обслужване в държавите с голям брой български граждани;
 • развитие на ефективно електронно управление до 2020 година, което позволява осъществяването по електронен път на всички административни услуги в България;
 • улесняване на гражданската регистрация на децата на българи, родени в чужбина;
 • развитие на мрежа от български училища в държавите с голям брой български граждани, както и утвърждаването на стандарти на обучение и свързване със системата на образование в България;
 • създаване на български културни и социални средища чрез активна работа на дипломатическите и консулските представителства на България в държавите, където пребивават голям брой български граждани.

3. Стимулиране и подпомагане на приноса на българите в чужбина към икономическия, културен и обществен живот у нас

 • стимулиране на трансфера на добри практика и ноу-хау на българи в чужбина;
 • подкрепата за приложение в България на иновативни проекти на български граждани, които пребивават извън територията на страната;
 • улесняване на процедурите за признаване в България на дипломи придобити в чужбина от български граждани.

4. Разгръщане на активна политика към българските исторически общности в Молдова, Украйна, Сърбия, Македония, Румъния и Албания. В отношенията си със страните, в които живее коренно българско население, нашата държава трябва да гарантира на всички лица от български произход:

 • обучение и достъп до културен живот на български език
 • възможност да продължат своето образование в България
 • гарантиране на правата на самоопределяне като българи и защита от дискриминация на база етническия им произход