Ако забележите несъответствия между настоящата секторна платформа с пълния вариант на програмата в документа, готов за сваляне и отпечатване, моля сигнализирайте ни. Окончателният вариант на платформата се намира в приложения документ.

Визия:

Свободната и плуралистична медийна среда спомага за открит и качествен обществен дебат и за търсене на отговорност от властимащите.

Цел:
Да гарантираме плурализъм и свобода на медиите от политически и корпоративни зависимости.

1. Оздравяването на медийната среда чрез осветляване на собствеността на медиите

  • Регулация, гарантираща наличието на ясна и публична информация за собствеността на медиите, включително за крайния действителен собственик.

2. Налагането на прозрачност и правила на финансиране на частните медии, особено при обществени поръчки за рекламни и информационни кампании

  • Отпускане на публични средства по ясна процедура само на частни медии с ясни крайни собственици, подписали и реално спазващи медийния eтичен кодекс, покриващ базисните международни журналистически стандарти.
  • Налагане на прозрачност във финансирането на медиите от частни лица и компании.

3. Без политически контрол над обществените медии и медийните регулатори

  • Дългосрочно и устойчиво финансиране на обществените медии от държавния бюджет, което да гарантира както независимостта, така и планирането и инвестициите в качеството на медийната продукция.
  • Засилена роля на граждански и професионални организации в избора на членове на медийните регулатори, което ще намали политическото влияние върху тях.

4. Разбиване на концентрацията на медийния пазар

  • Въвеждане и ефективно приложение на регулация срещу съществуваща и/или възникваща концентрация на медийния пазар – в рамките на всяка една медийна платформа, на мрежите за разпространение, на медийния пазар като цяло.

5. Повишаване на медийната грамотност

  • Въвеждане на обучение по медийна грамотност в средното образование.
  • Въвеждане на мерки, насърчаващи общата медийна грамотност, като част от задълженията на медийните регулатори.

6. Създаване на условия за гражданска журналистика и за поддържане на демократичен обществен дебат

  • Подкрепа за поддържане на интернет среда с ефективна защита на правото на лично пространство, свободно слово, достъп до информация и другите права и свободи в мрежата.
  • Подпомагане на неутрална интернет среда, даваща равен шанс и баланс в интересите на участниците за изразяване на мнения, за развитие на бизнес и за защита на основните права и свободи.